Mapa de capacitat acústica de la ciutat de Barcelona

El mapa de capacitat acústica classifica la ciutat en zones de diferent sensibilitat acústica, determinant els límits màxims de soroll permesos normativament. La descripció de cada zonificació i els seus valors limit es poden consultar a l'Ordenança de Medi Ambient de Barcelona.

Aquesta informació es pot consultar gràficament als Mapes de dades ambientals. Els altres datasets relacionats es poden consultar en aquest enllaç.

Per a més informació, consulta les FAQ dels Mapes de dades ambientals.

CA:

El mapa de capacitat acústica es representa per trams de carrer i per àrees que cobreixen determinades zones de la ciutat.

Les dades es proporcionen en format CSV i GeoPackage (.gpkg). Per als recursos en format CSV s'inclouen els fitxers d'estils per a la representació gràfica de les dades, en format QML. Per a representar les dades correctament, a més, els recursos en format CSV inclouen la geometria dels elements a la columna "GEOM_WKT". Els recursos en format GeoPackage ja inclouen tant els estils com la geometria dels elements dins el propi arxiu.

Per treballar amb els recursos d'aquest dataset es recomana el software gratuït i de codi obert QGIS (www.qgis.org).

Es pot complementar la informació proporcionada a aquest dataset amb el Graf viari dels carrers de la ciutat de Barcelona.


ES:

El mapa de capacidad acústica se representa por tramos de calle y por áreas que cubren determinadas zonas de la ciudad.

Los datos se proporcionan en formato CSV y GeoPackage (.gpkg). Para los recursos en formato CSV se incluyen los ficheros de estilos para la representación gráfica de los datos, en formato QML. Para representar los datos correctamente, además, los recursos en formato CSV incluyen la geometría de los elementos en la columna "GEOM_WKT". Los recursos en formato GeoPackage ya incluyen tanto los estilos como la geometría de los elementos dentro del propio archivo.

Para trabajar con los recursos de este dataset se recomienda el software gratuito y de código abierto QGIS (www.qgis.org).

Se puede complementar la información proporcionada en este dataset con el Grafo viario de las calles de la ciudad de Barcelona.


EN:

The acoustic zoning map is represented by street sections and by areas that cover certain zones of the city.

Data are provided in CSV and GeoPackage (.gpkg) format. For resources in CSV format, style files are included for the graphical representation of the data, in QML format. In order to display the data correctly, in addition, the resources in CSV format include the feature geometries in the "GEOM_WKT" column. Resources in GeoPackage format already include both the styles and geometries within the file itself.

To work with the resources of this dataset the free and open source software QGIS (www.qgis.org) is recommended.

The information provided in this dataset can be complemented with the Road graph of the streets in Barcelona city.

Camp Descripció

01.TRAM

Codi del tram de carrer (només en capes de trams) / Código del tramo de calle (solo en capas de tramos) / Street section code (only in section layers)

02.POLIGON

Codi del polígon (només en capes de polígons) / Código del polígono (solo en capas de polígonos) / Polygon code (only in polygon layers)

03.CAPACITAT

Zonificació acustica / Zonificación acústica / Acoustic zoning

04.ZARE

Determina si es una zonificació ZARE (complementaria a la de CAPACITAT) / Determina si és una zonifiación ZARE (complementaria a la de CAPACITAT) / It determines if it is a ZARE zoning (complementary to CAPACITAT)

05.GEOM_WKT

Geometria de l'element (només en recursos en format CSV) / Geometría del elemento (solo en recursos en formato CSV) / Feature geometry (only in CSV format resources)

Llicència: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grau d'obertura:

Dada i recursos

Etiquetes

Mostra més Oculta

Informació addicional

Camp Descripció
Títol Mapa de capacitat acústica de la ciutat de Barcelona
Més informació https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/mapes-dades-ambientals
Agenda 2030. ODS Principal ODS 3: Salut i benestar
Agenda 2030. ODS Colateral 1 ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles
Agenda 2030. ODS Colateral 2 N/A
Font Ajuntament de Barcelona
Geolocalització Sí, sense visualització a plànol
Format Long disponible
Informació històrica
API CKAN disponible
Token requerit No
Gerència Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans
Departament Departament d'Avaluació i Gestió Ambiental
Data publicació 23/09/2020
Freqüència actualització Segons disponibilitat/necessitat
Visites recents (últimes 2 setmanes) 74
Visites totals 5067