2012_Capacitat_trams_Mapa_Estrategic_Soroll_BCN ...

El mapa de capacitat acústica classifica la ciutat en zones de diferent sensibilitat acústica, determinant els límits màxims de soroll permesos normativament. La descripció de cada zonificació i els seus valors limit es poden consultar a l'Ordenança de Medi Ambient de Barcelona.

Un Mapa Estratègic de Soroll (MES) és un conjunt de mapes que serveixen per avaluar globalment l’exposició de la població al soroll produït per diferents fonts de soroll en una zona determinada, i també són la base per a l’elaboració de plans d’acció. S’elaboren cada 5 anys i s’utilitzen com a eina de gestió per a la millora i recuperació de la qualitat acústica on sigui necessari i per a protegir la bona qualitat acústica en entorns tranquils.

Aquesta informació es pot consultar gràficament als Mapes de dades ambientals. Es poden consultar també els altres datasets disponibles del Mapa Estratègic de Soroll.

Per a més informació sobre el Mapa Estratègic de Soroll, consulta les FAQ dels Mapes de dades ambientals.

Dataset: Mapa de capacitat acústica del Mapa Estratègic de Soroll de la ciutat de Barcelona

No s'han creat vistes per a aquest recurs