Esteu aquí

Avís legal

L’Ajuntament de Barcelona, per mitjà d’aquest web:

1- Busca proporcionar una informació actualitzada i de qualitat.

La informació que es difon per mitjà d’aquest web és la vigent en el moment de la publicació i s’actualitzarà amb la màxima celeritat possible.

En el cas que es publiqui al web informació facilitada per tercers, és responsabilitat de la persona o entitat proveïdora. L’Ajuntament de Barcelona vetlla perquè els proveïdors d’aquesta informació en garanteixin l’actualització i el respecte segons la normativa vigent.

És objectiu de l’Ajuntament que la informació que es difon sigui completa, veraç, precisa, útil i accessible, i que compleixi els requisits de qualitat previstos per la legislació vigent.

2- Permet accedir-hi amb independència de l’opció tecnològica escollida pels usuaris, particularment mitjançant les tecnologies basades en estàndards oberts.

3. Garanteix la seguretat i la protecció de les dades personals.

Les dades de caràcter personal (nom, cognoms, adreça, etcètera) que recull i tracta l’Ajuntament de Barcelona, en la seva relació amb el ciutadà (tràmits, sol·licituds, participació en plataformes, convocatòries, etcètera) s’integren en els fitxers corresponents de l’Ajuntament de Barcelona. Quan el ciutadà proporciona dades, atorga el seu consentiment exprés i inequívoc al fet que siguin objecte de tractament. Únicament es tracten les dades que són adequades, pertinents i no excessives per al compliment de les finalitats previstes.

L’Ajuntament de Barcelona garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal, així com la implantació de les mesures, d’ordre tècnic i organitzatiu, que en garanteixin la seguretat d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 , Reglament General de Protecció de Dades o RGPD.

Els ciutadans (usuaris) poden exercir els drets que garanteixen el control de les dades personals: drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, previstos en la normativa vigent, segons el que es disposa a l’enllaç següent: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades

4- Segueix una política de galetes respectuosa amb la privacitat.

Aquest lloc web fa servir galetes pròpies i de tercers per millorar l’experiència de navegació i oferir continguts i serveis d’interès.

5- Permet i fomenta la reutilització de la informació que es difon, amb els límits que preveuen les Condicions d’ús i que la legislació vigent imposa.

6- Protegeix la propietat intel·lectual industrial i fomenta les llicències obertes.

L’Ajuntament de Barcelona és el titular dels drets de propietat intel·lectual de les obres i prestacions que integren aquest web, o bé en té la cessió d’ús. Això inclou el disseny gràfic i el programari d’aquest web, com també els textos, les imatges i els enregistraments que conté.

L’Ajuntament fomenta la reutilització de la informació en els termes establerts en l’apartat Condicions d’ús.

Si qualsevol ciutadà considera que aquest web o el seu contingut suposa la infracció d’algun dret de propietat intel·lectual o industrial, ho ha de notificar a l’Ajuntament indicant-hi el seu nom, la titularitat de drets (aportant la prova o l’acreditació corresponent) i l’objecte del dret suposadament infringit.

7- L’Ajuntament és present a diferents xarxes socials i plataformes.

L’Ajuntament és present en diferents xarxes socials i plataformes, com ara Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn o Issuu. Quan accediu a qualsevol d’aquestes o altres xarxes heu de tenir en compte que les Condicions d’ús aplicables són les que cada plataforma té establertes, les quals no estan determinades per l’Ajuntament.

8- S’ajusta al marc legal en vigor en matèria de responsabilitat pels continguts.

L’Ajuntament assumeix, d’acord amb la legislació vigent, la responsabilitat pels continguts d’aquest web que hagin estat elaborats pel mateix Ajuntament. Pel que fa als continguts subministrats per usuaris i tercers, són d’aplicació les exclusions de responsabilitat previstes als articles 13 a 17 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. En particular, pel que fa als continguts enllaçats, s’aplica l’exclusió de responsabilitat de l’article 17 de la llei esmentada.

L’Ajuntament no respon del mal ús que els usuaris puguin fer dels continguts del web. Tampoc no es fa responsable de les dificultats d’accés que hi pugui haver per entrar al portal ni del mal funcionament d’aquest que sigui atribuïble a causes alienes a l’Ajuntament.

Barcelona, juny de 2019