Esteu aquí

Condicions d'ús

Introducció

Les Condicions d'ús dels conjunts de dades proveïts per l'Ajuntament de Barcelona,s'emparen a la normativa vigent al respecte: La Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, que transposa la Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell i la Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, tenint per objecte la protecció i promoció del compromís que l'Ajuntament de Barcelona té amb la reutilització d'informació del sector públic.

Qualsevol dubte o comentari sobre les presents Condicions d'ús pot ser adreçat a aquest enllaç.

Definició d'usuari del servei

Es defineix com a usuari del servei Open Data BCN - d'ara en endavant simplement "l'usuari" - aquella persona o entitat que utilitzi, reprodueixi, modifiqui o distribueixi els conjunts de dades que s'ofereixen en el servei Open Data BCN.

També es considera "usuari" aquell que crea i/o ofereix aplicacions o serveis que es nodreixen de les dades del servei Open Data BCN.

Llicència aplicable a la reutilització de les dades

La utilització dels serveis i dades proveïts en aquest portal pressuposa l'acceptació de les presents Condicions d'ús, per bé que la seva acceptació no suposa la concessió a l'usuari dels drets d'autor ni propietat intel·lectual sobre els conjunts de dades.

En tots els conjunts de dades que s'ofereix en el servei Open Data BCN s'indica quines Condicions d'ús tenen.

La majoria de conjunts de dades es publiquen sota els termes de la llicència Creative Commons - Attribution (CC-BY 4.0) que permet:

 • que es puguin copiar, distribuir i divulgar públicament
 • que puguin servir de base a obres derivades com a resultat de la seva anàlisi o estudi
 • que puguin ser utilitzades amb fins comercials o no comercials, sempre que aquest ús no constitueixi una activitat administrativa pública
 • que es puguin modificar, transformar i adaptar
 • que s'hagi de citar l'autoria de l'Ajuntament de Barcelona (tal com s'indica més endavant).

Tanmateix, en el cas de tipus de dades on hi ha participació de tercers, la reutilització es vehicula a través de la llicència Creative Commons Attribution - Sense Obra Derivada (CC BY-ND 4.0) que permet:

 • que es puguin copiar, distribuir i divulgar públicament
 • que puguin ser utilitzades amb fins comercials o no comercials, sempre que aquest ús no constitueixi una activitat administrativa pública
 • que es puguin modificar, transformar i adaptar
 • que s'hagi de citar l'autoria de les dades.

A més, d'acord amb l'article 8 de la llei 37/2007, la reutilització de la informació continguda en els conjunts de dades està sotmesa a les següents condicions generals:

 • que el contingut de la informació no sigui alterat
 • que no es desnaturalitzi el sentit de la informació
 • que s'anomeni la font
 • que s'esmenti la data de l'última actualització

D'altra banda, l'Ajuntament de Barcelona es reserva el dret de publicar conjunts de dades sota d'altres condicions específiques de reutilització, incloent la possibilitat de generar el pagament de contraprestacions econòmiques, d'acord al que preveu l'article 7 de la Llei 37/2007, tenint com a objectiu cobrir els costos associats a la recollida, producció, reproducció i difusió dels conjunts de dades.

També cal tenir present que alguns tipus d'informació tenen legislació específica que els afecta com és el cas de la informació geogràfica o de la informació urbanística, entre d'altres.

En aquells casos que sigui obligat reconèixer l'autoria i citar a l'Ajuntament de Barcelona com la font dels conjunts de dades, caldrà fer-ho de la forma següent:

Font de les dades: Ajuntament de Barcelona

Si s'inclou aquesta cita en format HTML, pot utilitzar el marcat següent:

Font de les dades: <a href = "barcelona.cat/opendata" title = "Open Data BCN"> Ajuntament de Barcelona </ a>.

Tota modificació o transformació duta a terme sobre els conjunts de dades que publica l'Ajuntament de Barcelona, serà identificada com a tal en el moment de la seva distribució.

S'insta a l'usuari a posar en coneixement de l'Ajuntament de Barcelona tots els projectes relacionats o derivats de l'ús dels conjunts de dades, de manera que siguin exposats de forma pública amb la finalitat d'estimular les polítiques de reutilització d'informació del sector públic.

Així mateix, l'Ajuntament de Barcelona podrà requerir a l'usuari dades estadístiques relatives als productes o serveis generats a partir de la informació reutilitzada, a fi de conèixer l'ús real de la reutilització de la informació i per millorar el catàleg de les dades disponibles.

Llicències aplicables a la denominació, logo i continguts del portal

Per el què respecta a la denominació Open Data BCN i el logotip, aquests estan registrats a l'Oficina Española de Patentes y Marcas amb els codis M 3713011 i M 3746181 respectivament. Quant als continguts publicats al portal d'Open Data BCN com notícies o continguts, aquests s'alliberen sota una llicència de cultura lliure, Creative Commons - Attribution (CC-BY 4.0). Queden exclosos tots els continguts gràfics com imatges i icones.

Garantia i responsabilitat sobre els conjunts de dades

L'Ajuntament de Barcelona ofereix els conjunts de dades disponibles tal i com consten als seus arxius i, tot i els esforços per gestionar de manera adequada els conjunts de dades, no pot assegurar la seva integritat, actualització, precisió o l'accés continu a aquests conjunts de dades, no oferint cap garantia en aquest sentit.

L'Ajuntament de Barcelona podrà, en qualsevol moment, afegir, eliminar o modificar els conjunts de dades publicades o aquestes Condicions d'ús. L'anunci d'aquests canvis serà publicat a barcelona.cat/opendata. Qualsevol canvi que es dugui a terme serà efectiu des del moment de la seva publicació a menys que es notifiqui el contrari.

Tant l'Ajuntament de Barcelona com qualsevol dels seus organismes, entitats o agents, no es fan responsables dels danys o pèrdues que, de manera directa o indirecta, inclosos aquells que comporten perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provoqui o pugui provocar l'ús dels conjunts de dades.

Responsabilitat de l'usuari o agent de la reutilització

L'usuari es troba sotmès a la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, especialment al seu règim sancionador, així com a tota la normativa que afecti l'ús de la informació, com el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, Reglament General de Protecció de Dades o RGPD i el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de propietat intel·lectual.

Si, com a resultat de l'incompliment dels termes d'ús exposats en aquest document o els termes de la llicència sota la qual es publiquen els conjunts de dades, l'Ajuntament de Barcelona, o algun dels seus organismes, entitats, empreses o agents, fos objecte d'accions legals o fora sancionat econòmicament, l'usuari respondrà davant l'Ajuntament de Barcelona, o davant els seus organismes, entitats, empreses o agents, de totes les despeses, fins i tot processals, sancions o indemnitzacions puguin declarar-se, deixant-los totalment indemnes.

D'aquesta manera l'usuari accepta indemnitzar, així com eximir, a l'Ajuntament de Barcelona i a tots els seus organismes, entitats, empreses o agents, de qualsevol responsabilitat en què puguin incórrer a causa de les reclamacions que puguin originar-se per l'incompliment d'aquestes Condicions d'ús o per l'ús, reproducció, modificació o distribució de la informació.

L'Ajuntament de Barcelona, d'altra banda, es reserva el dret de prendre les corresponents mesures legals per vetllar pels seus interessos, sense que això suposi renunciar a la responsabilitat i indemnització per part de l'usuari.

Altres restriccions legals

No estarà permesa la reutilització de cap conjunt de dades per finalitats il·lícites o que atemptin contra els principis de persones, entitats o de l'actuació administrativa pública.

L'Ajuntament de Barcelona podrà, per compte propi, denegar o suspendre l'accés als conjunts de dades sense previ avís a qualsevol, que segons el seu criteri unilateral, consideri que està incomplint les presents Condicions d'ús, la legalitat vigent o faci servir, reproduir, modificar o distribuir els conjunts de dades d'una manera perjudicial o inconvenient.

Aquesta denegació o suspensió no tindrà efecte sobre aquelles persones o entitats que, de bona fe, hagin rebut els conjunts de dades a través de la persona o entitat objecte de la cancel·lació o suspensió i que, d'una altra manera, estiguin complint aquestes Condicions d'ús.

L'usuari no podrà, indicar, insinuar o suggerir en l'usuari final, per cap mitjà, la participació o suport per l'Ajuntament de Barcelona, o pels seus organismes, entitats, empreses o agents, en l'activitat del qui utilitza la informació o el conjunt de dades.