Mapes de soroll per tram de carrer del Mapa Estratègic de Soroll de la ciutat de Barcelona

Els mapes de soroll per tram de carrer mostren els nivells de soroll que arriben de mitjana a les façanes, entre dos interseccions de carrer, segons la tipologia de la font i la franja horària.

Un Mapa Estratègic de Soroll (MES) és un conjunt de mapes que serveixen per avaluar globalment l’exposició de la població al soroll produït per diferents fonts de soroll en una zona determinada, i també són la base per a l’elaboració de plans d’acció. S’elaboren cada 5 anys i s’utilitzen com a eina de gestió per a la millora i recuperació de la qualitat acústica on sigui necessari i per a protegir la bona qualitat acústica en entorns tranquils.

Aquesta informació es pot consultar gràficament als Mapes de dades ambientals. Es poden consultar també els altres datasets disponibles del Mapa Estratègic de Soroll.

Per a més informació sobre el Mapa Estratègic de Soroll, consulta les FAQ dels Mapes de dades ambientals.

CA:

Per l'avaluació del soroll hi ha tres períodes horaris definits per normativa. El període dia és de 7.00 a 21.00 hores; el vespre, de 21.00 a 23.00 hores; i la nit, de 23.00 a 7.00 hores. D'aquests tres períodes s'obtenen els índexs acústics Ld, Le i Ln. A més, hi ha un quart índex acústic, el ponderat dia-vespre-nit (Lden), que correspon a una mitjana ponderada dels índexs Ld, Le i Ln, penalitzant els períodes vespre i nit.

Els nivells s'expresen en rangs de soroll. Els mapes de soroll per tram de carrer de 2009 i 2012, que només consideren el soroll total, es complementen amb una capa de polígons que mostra els nivells de soroll en determinades àrees de la ciutat.

Les dades es proporcionen en format CSV i GeoPackage (.gpkg). Per als recursos en format CSV s'inclouen els fitxers d'estils per a la representació gràfica de les dades, en format QML. Per a representar les dades correctament, a més, els recursos en format CSV inclouen la geometria dels elements a la columna "GEOM_WKT". Els recursos en format GeoPackage ja inclouen tant els estils com la geometria dels elements dins el propi arxiu.

Per treballar amb els recursos d'aquest dataset es recomana el software gratuït i de codi obert QGIS (www.qgis.org).

Es pot complementar la informació proporcionada a aquest dataset amb el Graf viari dels carrers de la ciutat de Barcelona.


ES:

Para la evaluación del ruido hay tres períodos horarios definidos por normativa. El período día es de 7.00 a 21.00 horas; la tarde, de 21.00 a 23.00 horas; y la noche, de 23.00 a 7.00 horas. De estos tres períodos se obtienen los índices acústicos Ld, Le y Ln. Además, hay un cuarto índice acústico, el ponderado día-tarde-noche (Lden), que corresponde a una media ponderada de los índices Ld, Le y Ln, penalizando los períodos tarde y noche.

Los niveles se expresan en rangos de ruido. Los mapas de ruido por tramo de calle de 2009 y 2012, que solo consideran el ruido total, se complementan con una capa de polígonos que muestra los niveles de ruido en determinadas áreas de la ciudad.

Los datos se proporcionan en formato CSV y GeoPackage (.gpkg). Para los recursos en formato CSV se incluyen los ficheros de estilos para la representación gráfica de los datos, en formato QML. Para representar los datos correctamente, además, los recursos en formato CSV incluyen la geometría de los elementos en la columna "GEOM_WKT". Los recursos en formato GeoPackage ya incluyen tanto los estilos como la geometría de los elementos dentro del propio archivo.

Para trabajar con los recursos de este dataset se recomienda el software gratuito y de código abierto QGIS (www.qgis.org).

Se puede complementar la información proporcionada en este dataset con el Grafo viario de las calles de la ciudad de Barcelona.


EN:

For noise evaluation there are three time periods defined by regulation. The day period is from 7 am to 9 pm, evening from 9 pm to 11 pm, and night from 11 pm to 7 am. From these three periods, the noise indicators Ld, Le and Ln are obtained. In addition, there is a fourth indicator, the weighted day-evening-night (Lden), which corresponds to a weighted average of the Ld, Le and Ln indicators, penalizing the evening and night periods.

Levels are displayed by noise ranges. Noise maps by street section from 2009 and 2012, where only total noise is considered, are complemented by a polygon layer that shows the noise levels in certain areas of the city.

Data are provided in CSV and GeoPackage (.gpkg) format. For resources in CSV format, style files are included for the graphical representation of the data, in QML format. In order to display the data correctly, in addition, the resources in CSV format include the feature geometries in the "GEOM_WKT" column. Resources in GeoPackage format already include both the styles and geometries within the file itself.

To work with the resources of this dataset the free and open source software QGIS (www.qgis.org) is recommended.

The information provided in this dataset can be complemented with the Road graph of the streets in Barcelona city.

Camp Descripció

*00.

Estructura en format LONG

*01.TRAM

Codi del tram de carrer (només en capes de trams) / Código del tramo de calle (solo en capas de tramos) / Street section code (only in section layers)

*02.POLIGON

Codi del polígon (només en capes de polígons) / Código del polígono (solo en capas de polígonos) / Polygon code (only in polygon layers)

*03.GEOM_WKT

Geometria de l'element (només en recursos en format CSV) / Geometría del elemento (solo en recursos en formato CSV) / Feature geometry (only in CSV format resources)

*04.Concepte

Concepte/Concepto/Concept

*05.Valor

Valor/Valor/Value

00.

Estructura en format WIDE

01.TRAM

Codi del tram de carrer (només en capes de trams) / Código del tramo de calle (solo en capas de tramos) / Street section code (only in section layers)

02.POLIGON

Codi del polígon (només en capes de polígons) / Código del polígono (solo en capas de polígonos) / Polygon code (only in polygon layers)

03.TOTAL_D

Soroll total en període dia / Ruido total en período día / Total noise in day period

04.TOTAL_E

Soroll total en període vespre / Ruido total en período tarde / Total noise in evening period

05.TOTAL_N

Soroll total en període nit / Ruido total en período noche / Total noise in night period

06.TOTAL_DEN

Soroll total en període Lden / Ruido total en período Lden / Total noise in Lden period

07.TRANSIT_D

Soroll de trànsit viari en període dia / Ruido de tráfico viario en período día / Road traffic noise in day period

08.TRANSIT_E

Soroll de trànsit viari en període vespre / Ruido de tráfico viario en período tarde / Road traffic noise in evening period

09.TRANSIT_N

Soroll de trànsit viari en període nit / Ruido de tráfico viario en período noche / Road traffic noise in night period

10.TRANSIT_DEN

Soroll de trànsit viari en període Lden / Ruido de tráfico viario en período Lden / Road traffic noise in Lden period

11.GI_TR_D

Soroll de grans infraestructures viàries en període dia / Ruido de grandes infraestructuras viarias en período día / Major road traffic noise in day period

12.GI_TR_E

Soroll de grans infraestructures viàries en període vespre / Ruido de grandes infraestructuras viarias en período tarde / Major road traffic noise in evening period

13.GI_TR_N

Soroll de grans infraestructures viàries en període nit / Ruido de grandes infraestructuras viarias en período noche / Major road traffic noise in night period

14.GI_TR_DEN

Soroll de grans infraestructures viàries en període Lden / Ruido de grandes infraestructuras viarias en período Lden / Major road traffic noise in Lden period

15.FFCC_D

Soroll d’eixos ferroviaris i tramvia en període dia / Ruido de ejes ferroviarios y tranvía en período día / Railway noise in day period

16.FFCC_E

Soroll d’eixos ferroviaris i tramvia en període vespre / Ruido de ejes ferroviarios y tranvía en período tarde / Railway noise in evening period

17.FFCC_N

Soroll d’eixos ferroviaris i tramvia en període nit / Ruido de ejes ferroviarios y tranvía en período noche / Railway noise in night period

18.FFCC_DEN

Soroll d’eixos ferroviaris i tramvia en període Lden / Ruido de ejes ferroviarios y tranvía en período Lden / Railway noise in Lden period

19.INDUST_D

Soroll d’indústria en període dia / Ruido de industria en período día / Industrial noise in day period

20.INDUST_E

Soroll d’indústria en període vespre / Ruido de industria en período tarde / Industrial noise in evening period

21.INDUST_N

Soroll d’indústria en període nit / Ruido de industria en período noche / Industrial noise in night period

22.INDUST_DEN

Soroll d’indústria en període Lden / Ruido de industria en período Lden / Industrial noise in Lden period

23.VIANANTS_D

Soroll en carrers de vianants en període dia / Ruido en calles peatonales en período día / Noise in pedestrian streets in day period

24.VIANANTS_E

Soroll en carrers de vianants en període vespre / Ruido en calles peatonales en período tarde / Noise in pedestrian streets in evening period

25.OCI_N

Soroll d’oci i aglomeració de persones en període nit / Ruido de ocio y aglomeración de personas en período noche / Recreational noise in night period

26.PATIS_D

Soroll en patis interiors d’illa en període dia / Ruido en patios interiores en período día / Noise in inner courtyards in day period

27.PATIS_E

Soroll en patis interiors d’illa en període vespre / Ruido en patios interiores en período tarde / Noise in inner courtyards in evening period

28.GEOM_WKT

Geometria de l'element (només en recursos en format CSV) / Geometría del elemento (solo en recursos en formato CSV) / Feature geometry (only in CSV format resources)

Llicència: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grau d'obertura:

Dada i recursos

Etiquetes

Mostra més Oculta

Informació addicional

Camp Descripció
Títol Mapes de soroll per tram de carrer del Mapa Estratègic de Soroll de la ciutat de Barcelona
Més informació https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/mapes-dades-ambientals
Agenda 2030. ODS Principal ODS 3: Salut i benestar
Agenda 2030. ODS Colateral 1 ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles
Agenda 2030. ODS Colateral 2 N/A
Font Ajuntament de Barcelona
Geolocalització Sí, sense visualització a plànol
Format Long disponible
Informació històrica
API CKAN disponible
Token requerit No
Gerència Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans
Departament Departament de Qualitat Ambiental
Data publicació 23/09/2020
Freqüència actualització Quinquennal
Visites recents (últimes 2 setmanes) 66
Visites totals 3212