Mapes d'immissió de la qualitat de l'aire de la ciutat de Barcelona

Els mapes d'immissió de la qualitat de l’aire proporcionen un conjunt d’informació detallada de la contaminació atmosfèrica a la qual està sotmesa la ciutat de Barcelona i permeten conèixer i avaluar globalment la presència dels diferents contaminants amb més incidència a la ciutat, seguint els criteris d’avaluació que s’estableixen a la Directiva 2008/50/CE, de 21 de maig de 2008, i als valors guia de l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

Aquests mapes han estat realitzats conjuntament per l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB). Les dades mostrades, actualitzades anualment, són les que també es poden consultar gràficament als Mapes de dades ambientals. Els altres datasets relacionats es poden consultar en aquest enllaç.

Per a més informació sobre els mapes d'immissió de la qualitat de l'aire, consulta les FAQ dels Mapes de dades ambientals.

CA:

Les dades es proporcionen en format CSV i GeoPackage (.gpkg). Per als recursos en format CSV s'inclouen els fitxers d'estils per a la representació gràfica de les dades, en format QML. Per a representar els trams correctament, a més, els recursos en format CSV inclouen la geometria dels trams de carrer a la columna "GEOM_WKT". Els recursos en format GeoPackage ja inclouen tant els estils com la geometria dels trams dins el propi arxiu.

Per treballar amb els recursos d'aquest dataset es recomana el software gratuït i de codi obert QGIS (www.qgis.org).

Es pot complementar la informació proporcionada a aquest dataset amb el Graf viari dels carrers de la ciutat de Barcelona.


ES:

Los datos se proporcionan en formato CSV y GeoPackage (.gpkg). Para los recursos en formato CSV se incluyen los ficheros de estilos para la representación gráfica de los datos, en formato QML. Para representar los tramos correctamente, además, los recursos en formato CSV incluyen la geometría de los tramos de calle en la columna "GEOM_WKT". Los recursos en formato GeoPackage ya incluyen tanto los estilos como la geometría de los tramos dentro del propio archivo.

Para trabajar con los recursos de este dataset se recomienda el software gratuito y de código abierto QGIS (www.qgis.org).

Se puede complementar la información proporcionada en este dataset con el Grafo viario de las calles de la ciudad de Barcelona.


EN:

Data are provided in CSV and GeoPackage (.gpkg) format. For resources in CSV format, style files are included for the graphical representation of the data, in QML format. In order to display the street sections correctly, in addition, the resources in CSV format include the street sections geometry in the "GEOM_WKT" column. Resources in GeoPackage format already include both the styles and the street sections geometry within the file itself.

To work with the resources of this dataset the free and open source software QGIS (www.qgis.org) is recommended.

The information provided in this dataset can be complemented with the Road graph of the streets in Barcelona city.

Camp Descripció

01.TRAM

Codi del tram de carrer / Código del tramo de calle / Street section code

02.Rang

Rang de valors del contaminant, en mitjana anual [µg/m3] / Rango de valores del contaminante, en media anual [µg/m3] / Range of pollutants values, in annual average [µg/m3]

03.GEOM_WKT

Geometria del tram de carrer (només en recursos en format CSV) / Geometría del tramo de calle (solo en recursos en formato CSV) / Street section geometry (only in CSV format resources)

Llicència: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grau d'obertura:

Dada i recursos

Etiquetes

Mostra més Oculta

Informació addicional

Camp Descripció
Títol Mapes d'immissió de la qualitat de l'aire de la ciutat de Barcelona
Més informació https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/mapes-dades-ambientals
Agenda 2030. ODS Principal ODS 3: Salut i benestar
Agenda 2030. ODS Colateral 1 ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles
Agenda 2030. ODS Colateral 2 N/A
Font Ajuntament de Barcelona / Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB)
Geolocalització Sí, sense visualització a plànol
Format Long disponible
Informació històrica
API CKAN disponible
Token requerit No
Gerència Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans
Departament Departament d'Avaluació i Gestió Ambiental
Data publicació 23/09/2020
Freqüència actualització Anual
Visites recents (últimes 2 setmanes) 105
Visites totals 3373