Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància a la ciutat de Barcelona

Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància a la ciutat de Barcelona

FITXA TÈCNICA ANY 2021

Àmbit

Municipi de Barcelona.

Univers

Nens i nenes d’entre 8- i 11 anys .

Grandària de la mostra

4.666 enquestes (58 centres educatius); 3.742 d’infants que cursen 5è i 6è d’educació primària (mostra principal de 10 i 11 anys) i 924 d’infants que cursen 3r i 4t d’educació primària (mostra exploratòria de 8 i 9 anys).

Metodologia

Computer Aided Web Interviewing (CAWI): qüestionari realitzat amb ordinadors i tauletes escolars, o bé tauletes facilitades per l’estudi. En sessions d’una hora de durada als grups-classe seleccionats i vetllades per un equip de l’estudi especialitzat. Els infants de 5è i 6è (mostra principal) responen el qüestionari complet (blocs 1-9 i 1 dels 3 mòduls amb un repartiment igualitari) i els infants de 3r i 4t (mostra exploratòria) responen els blocs 1-8 amb menys preguntes (preguntes base per a l’anàlisi). Hi ha qüestionaris ajustats/reduïts (amb les preguntes clau per a l’anàlisi) per als infants que puguin trobar-se amb dificultats especials per acabar el qüestionari. Qüestionari disponible en català i castellà. El qüestionari complet i la seva fonamentació bibliogràfica poden consultar-se al document de treball del qüestionari.

Procediment de mostreig

Per a la mostra principal (5è i 6è = 10 i 11 anys), procediment bietàpic (dues etapes) basat en la selecció de conglomerats/centres educatius, amb estratificació prèvia per districtes educatius i titularitat a efectes de representació. En la primera etapa, se seleccionen els centres de manera aleatòria respectant la proporció d’infants matriculats, de residents a la ciutat de Barcelona i el context de vulnerabilitat social (variables d’ús intern facilitades pel Consorci d’Educació de Barcelona dins el marc mostral). Cada centre compta amb dos substituts de la mateixa tipologia (també seleccionats aleatòriament). En la segona etapa, hi ha selecció directa de grups-classe (quan els centres tenen una o dues línies per curs) i selecció aleatòria de dos grups-classe (quan els centres tenen tres o més línies per curs). Les unitats últimes són els grups-classe, en els quals s’enquesta tots els infants del grup (és a dir, segons la mida del centre, s’enquesten els infants d’un o dos grups classe de 5è i d’un o dos grups classe de 6è). Per no engrandir els costos del mostreig, l’afixació d’infants de 5è i 6è per districte no és proporcional a la seva població (mostra de 300-400 infants aprox. per districte). La distribució per sexe queda autorepresentada perquè els centres de la mostra no segreguen per sexe.

Per a la mostra exploratòria (3r i 4t = 8 i 9 anys), s’afegeix una tercera etapa. Als centres educatius de la mostra principal que consegüentment s’han inscrit al programa complet Parlen els nens i nenes: el benestar de la infància a Barcelona a través de la Convocatòria Unificada de Programes (àmbit de valors i ciutadania) del Consorci d’Educació de Barcelona (o bé que han mostrat interès pel programa), habitualment a una meitat dels centres s’enquesten els infants d’un grup classe de 3r i, a l’altra meitat, els infants d’un grup classe de 4t (amb control igualitari per districte i titularitat). La distribució per sexe també queda autorepresentada perquè els centres de la mostra no segreguen per sexe.

Afixació

Selecció aleatòria simple, amb augment de la mostra perquè el procediment de mostreig es basa en la selecció de conglomerats/centes educatius (Deff/efecte del disseny = 1,19 per a la mostra principal).

Ponderació

Ponderació (estimador de la raó) segons el districte educatiu, la titularitat del centre educatiu i el sexe dels infants (també el curs en el cas de la mostra principal de 5è i 6è = 10 i 11 anys). Reponderació de la mostra (calibratge) segons el nombre de línies per curs del centre, si l’infant és resident de la ciutat de Barcelona i el districte de residència.

Error mostral

Mostra principal: 1,5%. Mostra exploratòria: 3,2%. En ambdós casos, amb 95,5% de nivell de confiança i amb supòsit de màxima indeterminació (p=q=50%).

FITXA TÈCNICA ANY 2017

Àmbit

Municipi de Barcelona.

Univers

Nens i nenes d’entre 10-12 anys .

Grandària de la mostra

3.962 infants (52 centres educatius).

Metodologia

Entrevista personal realitzada amb suport informàtic (CAPI) al domicili.

Procediment de mostreig

School-based sample method, mostreig probabilístic de conglomerats bietàpic amb estratificació prèvia per districtes municipals d'escolarització. Cada estrat (explícits: districtes, implícit: centres de màxima complexitat), sota el supòsit de selecció aleatòria simple, té un nivell de confiança del 95,5 % i un marge d'error del 5 %, assumint màxima variabilitat p = q = 50 %. S'augmenta la mida de la mostra sota els supòsits d'error de no resposta (3 %) i d'homogeneïtat de conglomerats (Deff = 1,2). En la primera etapa, se seleccionen centres educatius (conglomerats) de manera aleatòria segons la proporció d'alumnes matriculats (centres petits: una línia; mitjans: dues línies; grans: tres línies o més). De cada centre inicialment seleccionat, es disposa de dos centres de substitució seleccionats a través dels mateixos criteris. En la segona etapa, hi ha selecció directa de grups-classe (aules) quan els centres són petits o mitjans, i selecció aleatòria de quatre grups-classe quan els centres són grans (mida màxima dels conglomerats). Les unitats últimes són els grups-classe, en què se censa a tots els infants del grup. Pel que fa als infants, s'ha informat adequadament a les famílies, així com la participació és voluntària i inclusiva.

Afixació

Simple

Ponderació

Ponderació dels districtes municipals d'escolarització segons l'ajust entre l'univers, el marc mostral, la mostra teòrica i la mostra efectiva (school-based sample method).

Error mostral

Per a un nivell de confiança del 95,5% (2s) i d'indeterminació de P = Q = 50%, l'error és de ±3% per al conjunt de la mostra.

NOTES IMPORTANTS

Es pot consultar la informació tècnica en el Registre d'Enquestes i d'Estudis d'Opinió.

Camp Descripció
  1. Metainformació

Qüestionari Any 2021

  1. Metainformació

Qüestionari Any 2017

Llicència: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grau d'obertura:

Dada i recursos

Etiquetes

Mostra més Oculta

Informació addicional

Camp Descripció
Títol Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància a la ciutat de Barcelona
Més informació https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/registre-enquestes-i-estudis-opinio
Agenda 2030. ODS Principal ODS 3: Salut i benestar
Agenda 2030. ODS Colateral 1 N/A
Agenda 2030. ODS Colateral 2 N/A
Font 18017 - Enquesta de Benestar subjectiu de la infància a Barcelona 2017 (EBSIB)
Geolocalització No
Format Long disponible No
Informació històrica
API CKAN disponible
Token requerit No
Gerència Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació de la Gerència de Drets Socials
Departament Institut Infància i Adolescència de Barcelona
Data publicació 10/12/2020
Freqüència actualització Segons disponibilitat/necessitat
Visites recents (últimes 2 setmanes) 12
Visites totals 1387