Encuesta de Bienestar Subjetivo de la Infancia en la ciudad de Barcelona

Encuesta de Bienestar Subjetivo de la Infancia en la ciudad de Barcelona

FITXA TÈCNICA

Àmbit

Municipi de Barcelona.

Univers

Nens i nenes d’entre 10-12 anys .

Grandària de la mostra

3.962 infants (52 centres educatius).

Metodologia

Entrevista personal realitzada amb suport informàtic (CAPI) al domicili

Procediment de mostreig

School-based sample method, mostreig probabilístic de conglomerats bietàpic amb estratificació prèvia per districtes municipals d'escolarització. Cada estrat (explícits: districtes, implícit: centres de màxima complexitat), sota el supòsit de selecció aleatòria simple, té un nivell de confiança del 95,5 % i un marge d'error del 5 %, assumint màxima variabilitat p = q = 50 %. S'augmenta la mida de la mostra sota els supòsits d'error de no resposta (3 %) i d'homogeneïtat de conglomerats (Deff = 1,2). En la primera etapa, se seleccionen centres educatius (conglomerats) de manera aleatòria segons la proporció d'alumnes matriculats (centres petits: una línia; mitjans: dues línies; grans: tres línies o més). De cada centre inicialment seleccionat, es disposa de dos centres de substitució seleccionats a través dels mateixos criteris. En la segona etapa, hi ha selecció directa de grups-classe (aules) quan els centres són petits o mitjans, i selecció aleatòria de quatre grups-classe quan els centres són grans (mida màxima dels conglomerats). Les unitats últimes són els grups-classe, en què se censa a tots els infants del grup. Pel que fa als infants, s'ha informat adequadament a les famílies, així com la participació és voluntària i inclusiva.

### Afixació

Simple

Ponderació

Ponderació dels districtes municipals d'escolarització segons l'ajust entre l'univers, el marc mostral, la mostra teòrica i la mostra efectiva (school-based sample method).

Error mostral

Per a un nivell de confiança del 95,5% (2s) i d'indeterminació de P = Q = 50%, l'error és de ±3% per al conjunt de la mostra.

NOTES IMPORTANTS

Es pot consultar la informació tècnica en el Registre d'Enquestes i d'Estudis d'Opinió.

Campo Descripción

Metainformació

Qüestionari

Licencia: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grado de apertura:

Datos y Recursos

Etiquetas

Mostrar más Esconder

Información Adicional

Campo Descripción
Título Encuesta de Bienestar Subjetivo de la Infancia en la ciudad de Barcelona
Más información https://ajuntament.barcelona.cat/es/informacion-administrativa/registro-de-encuestas-y-estudios-de-opinion
Agenda 2030. ODS Principal ODS 3: Salut y bienestar
Agenda 2030. ODS Colateral 1 N/A
Agenda 2030. ODS Colateral 2 N/A
Fuente 18017 - Enquesta de Benestar subjectiu de la infància a Barcelona 2017 (EBSIB)
Geolocalización No
Formato Long disponible No
Información histórica
API CKAN disponible
Token requerido No
Gerencia Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació de la Gerència de Drets Socials
Departamento Institut Infància i Adolescència de Barcelona
Fecha publicación 10/12/2020
Frecuencia actualización Según disponibilidad/necesidad
Visitas Recientes (últimas 2 semanas) 14
Visitas Totales 794