Survey of Subjective Well-being of Children in the city of Barcelona

Survey of Subjective Well-being of Children in the city of Barcelona

FITXA TÈCNICA

Àmbit

Municipi de Barcelona.

Univers

Nens i nenes d’entre 10-12 anys .

Grandària de la mostra

3.962 infants (52 centres educatius).

Metodologia

Entrevista personal realitzada amb suport informàtic (CAPI) al domicili

Procediment de mostreig

School-based sample method, mostreig probabilístic de conglomerats bietàpic amb estratificació prèvia per districtes municipals d'escolarització. Cada estrat (explícits: districtes, implícit: centres de màxima complexitat), sota el supòsit de selecció aleatòria simple, té un nivell de confiança del 95,5 % i un marge d'error del 5 %, assumint màxima variabilitat p = q = 50 %. S'augmenta la mida de la mostra sota els supòsits d'error de no resposta (3 %) i d'homogeneïtat de conglomerats (Deff = 1,2). En la primera etapa, se seleccionen centres educatius (conglomerats) de manera aleatòria segons la proporció d'alumnes matriculats (centres petits: una línia; mitjans: dues línies; grans: tres línies o més). De cada centre inicialment seleccionat, es disposa de dos centres de substitució seleccionats a través dels mateixos criteris. En la segona etapa, hi ha selecció directa de grups-classe (aules) quan els centres són petits o mitjans, i selecció aleatòria de quatre grups-classe quan els centres són grans (mida màxima dels conglomerats). Les unitats últimes són els grups-classe, en què se censa a tots els infants del grup. Pel que fa als infants, s'ha informat adequadament a les famílies, així com la participació és voluntària i inclusiva.

### Afixació

Simple

Ponderació

Ponderació dels districtes municipals d'escolarització segons l'ajust entre l'univers, el marc mostral, la mostra teòrica i la mostra efectiva (school-based sample method).

Error mostral

Per a un nivell de confiança del 95,5% (2s) i d'indeterminació de P = Q = 50%, l'error és de ±3% per al conjunt de la mostra.

NOTES IMPORTANTS

Es pot consultar la informació tècnica en el Registre d'Enquestes i d'Estudis d'Opinió.

Field Description

Metainformació

Qüestionari

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Information

Field Description
Title Survey of Subjective Well-being of Children in the city of Barcelona
More information https://ajuntament.barcelona.cat/en/administrative-information/public-opinion-poll-register
Agenda 2030. SDG Principal SDG 3: Good health and well-being
Agenda 2030. SDG Collateral 1 N/A
Agenda 2030. SDG Collateral 2 N/A
Source 18017 - Enquesta de Benestar subjectiu de la infància a Barcelona 2017 (EBSIB)
Geolocation No
Long format available No
Historical information Yes
CKAN API available Yes
Token required No
Management Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació de la Gerència de Drets Socials
Department Institut Infància i Adolescència de Barcelona
Publication Date 10/12/2020
Update frequency According to availability/needed
Recent Views (last 2 weeks) 13
Total Views 868