Consum d’aigua a la ciutat de Barcelona

Aproximació al consum d'aigua domèstic a la ciutat de Barcelona per habitant i barri (l/habitant per dia) dades del 2015

Indicador proporcionat per Barcelona Regional dins l’Estudi dels impactes del canvi climàtic a Barcelona a partir de les dades de consum domèstic d’aigua corresponent a l’any 2015.
Es tracta d’una aproximació, ja que no es disposa d’informació detallada, del consum per districtes o per barris.
El recurs es genera a partir dels consums ponderats per les 3 tipologies d’habitatge associat:
- cases plurifamiliars intensives (blocs de pisos) : menys consum d'aigua
- cases plurifamiliars semi-intensives : consumeixen un 33% més
- cases unifamiliars o adossades: consumeixen un 72,5% més

Camp Descripció

00.

CAMPS DE CERCA

01.lhabdia

Consum domèstic d’aigua per habitant i per barri a la ciutat de Barcelona (Any 2015)

02.barribcn

Noms dels barris

03.dtebcnnom

Nom dels districtes

Llicència: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grau d'obertura:

Dada i recursos

Etiquetes

Mostra més Oculta

Informació addicional

Camp Descripció
Títol Consum d’aigua a la ciutat de Barcelona
Més informació https://coneixement-eu.bcn.cat/widget/atles-resiliencia/index_cicleaigua.html
Agenda 2030. ODS Principal ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles
Agenda 2030. ODS Colateral 1 ODS 6: Aigua neta i sanejament
Agenda 2030. ODS Colateral 2 N/A
Font Ajuntament de Barcelona
Geolocalització Sí, sense visualització a plànol
Format Long disponible No
Informació històrica
API CKAN disponible No
Token requerit No
Gerència Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures
Departament Resiliència Urbana
Data publicació 20/09/2023
Freqüència actualització Segons disponibilitat/necessitat
Visites recents (últimes 2 setmanes) 52
Visites totals 1274