Water consumption of the city of Barcelona

Approximation of domestic water consumption in the city of Barcelona per inhabitant and neighborhood (l/inhabitant per day) data from 2015

Indicador proporcionat per Barcelona Regional dins l’Estudi dels impactes del canvi climàtic a Barcelona a partir de les dades de consum domèstic d’aigua corresponent a l’any 2015.
Es tracta d’una aproximació, ja que no es disposa d’informació detallada, del consum per districtes o per barris.
El recurs es genera a partir dels consums ponderats per les 3 tipologies d’habitatge associat:
- cases plurifamiliars intensives (blocs de pisos) : menys consum d'aigua
- cases plurifamiliars semi-intensives : consumeixen un 33% més
- cases unifamiliars o adossades: consumeixen un 72,5% més

Field Description

00.

CAMPS DE CERCA

01.lhabdia

Consum domèstic d’aigua per habitant i per barri a la ciutat de Barcelona (Any 2015)

02.barribcn

Noms dels barris

03.dtebcnnom

Nom dels districtes

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Information

Field Description
Title Water consumption of the city of Barcelona
More information https://coneixement-eu.bcn.cat/widget/atles-resiliencia/index_cicleaigua.html
Agenda 2030. SDG Principal SDG 11: Sustainable cities and communities
Agenda 2030. SDG Collateral 1 SDG 6: Clean water and sanitation
Agenda 2030. SDG Collateral 2 N/A
Source Ajuntament de Barcelona
Geolocation Yes, no map view
Long format available No
Historical information Yes
CKAN API available No
Token required No
Management Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures
Department Resiliència Urbana
Publication Date 20/09/2023
Update frequency According to availability/needed
Recent Views (last 2 weeks) 53
Total Views 1300