Accessibilitat a la via pública de la ciutat de Barcelona

Llista geolocalitzada dels paràmetres d'accessibilitat de la ciutat de Barcelona.

Els paràmetres d’accessibilitat es mostren a la columna anomenada Incidències i són: Paviment, Pendents, Canvi de nivell, Guals, Proteccions de guals, Paviment podotàctil, Places d'aparcament reservades, Amplada lliure de pas, Obstacles.
Es detalla a continuació les columnes amb informació depenent de cada paràmetre i els principals valors.

1. Paviment

1.1. Tipus:

 • Accessible
 • No accessible: Paviment en molt mal estat, llambordes o paviments discontinus que dificulten la circulació.

2. Pendents

2.1. Longitudinal: (al llarg del carrer)

 • Accessible: inferior o igual al 6%
 • No accessible: superior al 6%

2.2. Transversal:

 • Accessible: inferior o igual al 2%
 • No accessible: superior al 2%

3. Canvi de nivell

3.1. Accessibilitat:

 • Sí/No

3.2. Amplada

3.3. Llargada

3.4. Tipus:

 • Graons / Ressalts / Escales / Rampa / Escala mec. / Ascensor

4. Guals

4.1. Amplada del gual i pas de vianants

4.2. Graó_Desnivell:

4.3. Pendent: Hauria de ser "<12%"

4.4. Profunditat

5. Protecció

5.1. Tipus:

 • Falta element de protecció en gual
 • Barana/Passamà correcte
 • Barana incorrecte/falta
 • Passamà incorrecte/falta
 • Sòcol incorrecte/falta

6. Paviment tàctil

6.1. Amidament

6.2. Tipus_Botons

 • Gual diferent nivell: (0.60m)
 • Gual mateix nivell: (0.60m)
 • Illeta: (0.40m)

6.3. Tipus_Direc

 • Gual a façana: (0.80m)
 • Circulació: (0.40m)
 • Canvi de nivell: (1.20m)

6.4. Ubicació:

 • Correcte / No correcte

7 Places reservades

7.1. Accessible:

 • Sí/No

7.2. Senyalització horitzontal

 • Sí/No

7.3. Senyalització Vertical

 • Sí/No

8. Amplada lliure de pas

8.1. Mesura

9. Obstacle

9.1. Detall_Altres

9.2. Quantitat

9.3. Tipus:

 • Aparcaments bicicleta
 • Baranes
 • Caixes instal•lacions
 • Escocells
 • Fanals
 • Fonts
 • Papereres
 • Pilones
 • Reixes
 • Senyals verticals
 • Pal de cablejat
 • Semàfor
 • Parquímetre
 • Altres

9.4. Amplada lliure de pas:

 • <0.90m
 • 0.90m <1.20m
 • 1.20m <1.50m
 • 1.50m <1.80m
 • superior o igual a 1.80m

9.5. Adossat a façana (<0.50m)

 • Sí/No informat
Camp Descripció

01.Gis_ID

Identificador intern

02.N_Gis

Número d'incidència

03.X_ETRS89

Coordenada X en ETRS89

04.Y_ETRS89

Coordenada Y en ETRS89

05.Longitud

Coordenada X en WGS84

06.Latitud

Coordenada Y en WGS84

07.Incidència

Categoria d'incidència

08.Alta

Data d'alta de la incidència

09.Situació

Situació (tram, cruïlla)

10.Tipus_de_tram_carrer

Categoria de tipus de carrer

11.Codi_Graf

Codi del grafviari de l'Ajuntament de Barcelona

12.ID_element_inventari

Codi de l'element d'inventari

13.Codi_Barri

Codi del barri

14.Nom_Barri

Nom del barri

15.Codi_Districte

Codi del districte

16.Nom_Districte

Nom del districte

17.Carrer

Nom del carrer

18.Número_Postal

Número del carrer

19.Ubicació

Correcte / no crrecte del paviment tàctil

20.Accesibilitat

Indicació de si és accessible. (Valors: sí, no)

21.Tipus

Tipus de canvi de nivell

22.Quantitat

Quantitat d'obstacles iguals

23.Mesura

Amplada de carrer

24.Amplada_lliure_pas_central

Amplada lliure al pas central

25.Amplada_lliure_pas_façana

Amplada lliure a façana

26.Adossat_a_façana_<0.50m

Obstacles a façana

27.Llargada

Llargada del gual

28.Amplada

Amplada del canvi de nivell

29.Amplada_Gual

Amplada del gual

30.Amplada_Pas_Vianants

Amplada del pas de vianants

31.Tipus_pas_vianants

Tipus de pas de vianants

32.Alçada

Alçada relleu paviment tàctil

33.Amidament

Metres de paviment tàctil

34.Mesura_mínima

Mesura mínima amplada lliure de pas

35.Pendent_Longitudinal

Pendent longitudinal del tram de carrer

36.Pendent_Transversal

Pendent transversal del tram de carrer

37.Pendent

Pendent del gual

38.Graó_Desnivell

Graó de desnivell als guals

39.Tipus_Direccional

Amplada del paviment podotàctil direccional

40.Tipus_Botons

Amplada del paviment podotàctil de perill

41.Falta_Direccional

Manca de paviment podotàctil

42.Falta Botons

Manca de paviment podotàctil

43.Detall_Altres

Aclariments

44.Profunditat

Dimensions dels guals

45.Cas_No_Compleix_Mesura_Longitudinal

Incompliment mesura longitudinal

46.Cas_No_Compleix_Mesura_Transversal

Incompliment mesura transversal

47.Senyalització_Horitzontal

Senyalització horitzontal de les places d'aparcament reservades

48.Senyalització_Vertical

Senyalització verticalde les places d'aparcament reservades

49.Reserva_Accessible

Accessibilitat de les places d'aparcament reservades

Llicència: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grau d'obertura:

Dada i recursos

Etiquetes

Mostra més Oculta

Informació addicional

Camp Descripció
Títol Accessibilitat a la via pública de la ciutat de Barcelona
Més informació http://ajuntament.barcelona.cat/accessible/
Agenda 2030. ODS Principal ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles
Agenda 2030. ODS Colateral 1 ODS 10: Reducció de les desigualtats
Agenda 2030. ODS Colateral 2 N/A
Font Ajuntament de Barcelona
Geolocalització Sí, amb visualització a plànol
Format Long disponible No
Informació històrica No
API CKAN disponible
Token requerit No
Gerència Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
Departament Planificació i Avaluació
Data publicació 15/11/2019
Freqüència actualització Segons disponibilitat/necessitat
Visites recents (últimes 2 setmanes) 25
Visites totals 1836