Accesibilidad en la vía pública de la ciudad de Barcelona

Lista geolocalizada de los parámetros de accesibilidad de la ciudad de Barcelona

Els paràmetres d’accessibilitat es mostren a la columna anomenada Incidències i són: Paviment, Pendents, Canvi de nivell, Guals, Proteccions de guals, Paviment podotàctil, Places d'aparcament reservades, Amplada lliure de pas, Obstacles.
Es detalla a continuació les columnes amb informació depenent de cada paràmetre i els principals valors.

1. Paviment

1.1. Tipus:

 • Accessible
 • No accessible: Paviment en molt mal estat, llambordes o paviments discontinus que dificulten la circulació.

2. Pendents

2.1. Longitudinal: (al llarg del carrer)

 • Accessible: inferior o igual al 6%
 • No accessible: superior al 6%

2.2. Transversal:

 • Accessible: inferior o igual al 2%
 • No accessible: superior al 2%

3. Canvi de nivell

3.1. Accessibilitat:

 • Sí/No

3.2. Amplada

3.3. Llargada

3.4. Tipus:

 • Graons / Ressalts / Escales / Rampa / Escala mec. / Ascensor

4. Guals

4.1. Amplada del gual i pas de vianants

4.2. Graó_Desnivell:

4.3. Pendent: Hauria de ser "<12%"

4.4. Profunditat

5. Protecció

5.1. Tipus:

 • Falta element de protecció en gual
 • Barana/Passamà correcte
 • Barana incorrecte/falta
 • Passamà incorrecte/falta
 • Sòcol incorrecte/falta

6. Paviment tàctil

6.1. Amidament

6.2. Tipus_Botons

 • Gual diferent nivell: (0.60m)
 • Gual mateix nivell: (0.60m)
 • Illeta: (0.40m)

6.3. Tipus_Direc

 • Gual a façana: (0.80m)
 • Circulació: (0.40m)
 • Canvi de nivell: (1.20m)

6.4. Ubicació:

 • Correcte / No correcte

7 Places reservades

7.1. Accessible:

 • Sí/No

7.2. Senyalització horitzontal

 • Sí/No

7.3. Senyalització Vertical

 • Sí/No

8. Amplada lliure de pas

8.1. Mesura

9. Obstacle

9.1. Detall_Altres

9.2. Quantitat

9.3. Tipus:

 • Aparcaments bicicleta
 • Baranes
 • Caixes instal•lacions
 • Escocells
 • Fanals
 • Fonts
 • Papereres
 • Pilones
 • Reixes
 • Senyals verticals
 • Pal de cablejat
 • Semàfor
 • Parquímetre
 • Altres

9.4. Amplada lliure de pas:

 • <0.90m
 • 0.90m <1.20m
 • 1.20m <1.50m
 • 1.50m <1.80m
 • superior o igual a 1.80m

9.5. Adossat a façana (<0.50m)

 • Sí/No informat
Campo Descripción

01.Gis_ID

Identificador intern

02.N_Gis

Número d'incidència

03.X_ETRS89

Coordenada X en ETRS89

04.Y_ETRS89

Coordenada Y en ETRS89

05.Latitud

Coordenada X en WGS84

06.Longitud

Coordenada y en WGS84

07.Incidència

Categoria d'incidència

08.Alta

Data d'alta de la incidència

09.Situació

Situació (tram, cruïlla)

10.Tipus_de_tram_carrer

Categoria de tipus de carrer

11.Codi_Graf

Codi del grafviari de l'Ajuntament de Barcelona

12.ID_element_inventari

Codi de l'element d'inventari

13.Codi_Barri

Codi del barri

14.Nom_Barri

Nom del barri

15.Codi_Districte

Codi del districte

16.Nom_Districte

Nom del districte

17.Carrer

Nom del carrer

18.Número_Postal

Número del carrer

19.Ubicació

Correcte / no crrecte del paviment tàctil

20.Accesibilitat

Indicació de si és accessible. (Valors: sí, no)

21.Tipus

Tipus de canvi de nivell

22.Quantitat

Quantitat d'obstacles iguals

23.Mesura

Amplada de carrer

24.Amplada_lliure_pas_central

Amplada lliure al pas central

25.Amplada_lliure_pas_façana

Amplada lliure a façana

26.Adossat_a_façana_<0.50m

Obstacles a façana

27.Llargada

Llargada del gual

28.Amplada

Amplada del canvi de nivell

29.Amplada_Gual

Amplada del gual

30.Amplada_Pas_Vianants

Amplada del pas de vianants

31.Tipus_pas_vianants

Tipus de pas de vianants

32.Alçada

Alçada relleu paviment tàctil

33.Amidament

Metres de paviment tàctil

34.Mesura_mínima

Mesura mínima amplada lliure de pas

35.Pendent_Longitudinal

Pendent longitudinal del tram de carrer

36.Pendent_Transversal

Pendent transversal del tram de carrer

37.Pendent

Pendent del gual

38.Graó_Desnivell

Graó de desnivell als guals

39.Tipus_Direccional

Amplada del paviment podotàctil direccional

40.Tipus_Botons

Amplada del paviment podotàctil de perill

41.Falta_Direccional

Manca de paviment podotàctil

42.Falta Botons

Manca de paviment podotàctil

43.Detall_Altres

Aclariments

44.Profunditat

Dimensions dels guals

45.Cas_No_Compleix_Mesura_Longitudinal

Incompliment mesura longitudinal

46.Cas_No_Compleix_Mesura_Transversal

Incompliment mesura transversal

47.Senyalització_Horitzontal

Senyalització horitzontal de les places d'aparcament reservades

48.Senyalització_Vertical

Senyalització verticalde les places d'aparcament reservades

49.Reserva_Accessible

Accessibilitat de les places d'aparcament reservades

Licencia: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grado de apertura:

Datos y Recursos

Etiquetas

Mostrar más Esconder

Información Adicional

Campo Descripción
Título Accesibilidad en la vía pública de la ciudad de Barcelona
Más información http://ajuntament.barcelona.cat/accessible/es/
Fuente Ajuntament de Barcelona
Geolocalización Sí, con visualización en mapa
Formato Long disponible No
Información histórica No
API CKAN disponible
Token requerido No
Gerencia Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
Departamento Planificació i Avaluació
Fecha publicación 15/11/2019
Frecuencia actualización Según disponibilidad/necesidad
Visitas Recientes (últimas 2 semanas) 23
Visitas Totales 1165