No Acces

Informació sobre la qualitat de l'aire de la ciutat de Barcelona. Es mostren dades de la mesura de O3 (Ozó troposfèric), NO2 (Diòxid de nitrogen) i PM10 (Partícules en suspensió). El recurs que conté les dades en temps real mostra informació de totes les estacions de Catalunya. Els recursos històrics mostren només dades de les estacions de Barcelona.

Dataset: Qualitat de l'aire de la ciutat de Barcelona

No s'han creat vistes per a aquest recurs