Perfil del contractant de l'Ajuntament de Barcelona

Relació dels anuncis de contractació pública (licitacions, adjudicacions, formalitzacions...) de l'Ajuntament de Barcelona i del seu Grup Municipal.

NOTA:Amb data 1/8/2023 i amb motiu dels canvis de millora realitzats a la Plataforma de serveis de contractació pública (PSCP), font de les dades d’aquest dataset, s'amplia el recurs publicat fins ara amb nous camps d’informació. Cal tenir present que aquesta ampliació pot comportar, però, que les publicacions anteriors a l’aplicació d’aquestes millores no tinguin totes les dades informades.

Al recurs Licitacions_Publicades_PSCP.csv es troben els anuncis de l'Ajuntament de Barcelona i de tot el seu Grup Municipal publicats en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP). La data a partir de la qual aquesta informació es publica en la PSCP és l'01/06/2016 per l'Ajuntament i progressivament es van incorporar els Ens del Grup Municipal.

Al recurs Licitacions_fins_20160601.csv es troben els anuncis publicats en el Perfil del Contractant de l'Ajuntament de Barcelona abans de l’01/06/2016 . Aquí també es troben els anuncis dels Ens del Grup Municipal que no disposaven d'un perfil de contractant propi. Definició dels camps d'aquest recurs a continuació.

Camp Descripció

*00.

ESTRUCTURA DADES

*01.CODI_AMBIT

Codi de l'àmbit

*02.NOM_AMBIT

Nom de l'àmbit

*03.CODI_DEPARTAMENT_ENS

Codi del departament de l'ens

*04.NOM_DEPARTAMENT_ENS

Nom del departament de l'ens

*05.CODI_ORGAN

Codi de l'òrgan

*06.NOM_ORGAN

Nom de l'òrgan

*07.CODI_UNITAT

Codi de la unitat

*08.NOM_UNITAT

Nom de la unitat

*09.CODI_INE10

Codi INE

*10.CODI_DIR3

Codi DIR3

*11.CODI_EXPEDIENT

Codi de l'expedient

*12.TIPUS_CONTRACTE

Tipus de contracte

*13.PROCEDIMENT

Procediment

*14.FASE_PUBLICACIO

Fase de la publicació

*15.DENOMINACIO

Denominació

*16.OBJECTE_CONTRACTE

Objecte del contracte

*17.VALOR_ESTIMAT_CONTRACTE

Valor estimat del contracte

*18.CODI_NUTS

Codi NUTS (Unitats territorials estadístiques)

*19.LLOC_EXECUCIO

Lloc de l'execució

*20.DURADA_CONTRACTE

Durada del contracte

*21.TERMINI_PRESENTACIO_OFERTES

Termini de presentació d'ofertes

*22.DATA_PUBLICACIO_FUTURA

Data futura de publicació

*23.DATA_PUBLICACIO_PREVI

Data prèvia de publicació

*24.DATA_PUBLICACIO_ANUNCI

Data de publicació de l'anunci

*25.DATA_PUBLICACIO_ADJUDICACIO

Data de publicació de l'adjudicació

*26.DATA_PUBLICACIO_FORMALITZACIO

Data de publicació de la formalització

*27.DATA_PUBLICACIO_ANUL

Data d'anul·lació de la publicació

*28.NUMERO_LOT

Número de lot

*29.DESCRIPCIO_LOT

Descripció del lot

*30.CODI_CPV

Codi CPV

*31.TIPUS_IDENTIFICACIO_ADJUDICATARI

Tipus d'identificació de l'adjudicatari

*32.IDENTIFICACIO_ADJUDICATARI

Identificació de l'adjudicatari

*33.DENOMINACIO_ADJUDICATARI

Denominació de l'adjudicatari

*34.IMPORT_ADJUDICACIO_SENSE_IVA

Import de l'adjudicació sense IVA

*35.IMPORT_ADJUDICACIO_AMB_IVA

Import de l'adjudicació amb IVA

*36.OFERTES_REBUDES

Nombre d'ofertes rebudes

*37.RESULTAT

Resultat

*38.ENLLAC_PUBLICACIO

Enllaç a la publicació

*39.ES_AGREGADA

Publicació agregada

*40.DATA_ADJUDICACIO_CONTRACTE

Data de l'adjudicació del contracte

*41.DATA_FORMALITZACIO_CONTRACTE

Data de la formalització del contracte

*42.TIPUS_TRAMITACIO

Tipus de tramitació

*43.RACIONALITZACIO_CONTRACTACIO

Racionalització de la contractació

*44.TIPUS_FINANCAMENT

Tipus de finançament

*45.EINA_PRESENTACIO_ELECTRONICA

Eina de presentació electrònica

*46.ALTRES_EINES_LICITACIO_ELECTRONICA

Altres eines de licitació electrònica

*47.NO_ADMET_EINA_LICITACIO_ELECTRONICA

No admet licitació electrònica

*48.PRESSUPOST_LICITACIO_SENSE_IVA

Pressupost de licitació sense IVA

*49.PRESSUPOST_LICITACIO_SENSE_IVA_EXPEDIENT

Pressupost de licitació sense Iva expedient

*50.PRESSUPOST_LICITACIO_AMB_IVA

Pressupost licitació amb IVA

*51.PRESSUPOST_LICITACIO_AMB_IVA_EXPEDIENT

Pressupost licitació amb IVA expedient

*52.VALOR_ESTIMAT_EXPEDIENT

Vaor estimat de l'expedient

*53.DATA_PUBLICACIO_CONSULTA_MERCAT

Data de publicació de la consulta al mercat

*54.DATA_PUBLICACIO_AVALUACIO

Data de publicació de l'avaluació

*55.DATA_PUBLICACIO_CONTRACTE_AGREGAT

Data de publicació del contracte agregat

*56.DATA_PUBLICACIO_ENCARREC

Data de publicació de l'encàrrec

*57.TIPUS_EMPRESA

Tipus d'empresa

*58.URL_JSON_FUTURA

Url .json futura

*59:URL_JSON_CPM

Url .json CPM

*60.URL_JSON_PREVI

Url .json previ

*61.URL_JSON_LICITACIO

Url .json licitació

*62.URL_JSON_AVALUACIO

Url .json avaluació

*63.URL_JSON_ADJUDICACIO

Url .json adjudicació

*64.URL_JSON_FORMALITZACIO

Url .json formalització

*65.URL_JSON_ANULACIO

Url .json anulació

*66.URL_JSON_AGREGADA

Url .json agregada

00.

ESTRUCTURA DADES FINS 2016/06/01

01.ORGANISME

Organisme que fa la contractació

02.EXPEDIENT

Número d'expedient/contracte

03.OBJECTE

Descripció de l'objecte a contractació

04.TIPUS_DESC

Tipus: Serveis, Obres, Subministraments, etc.

05.PROCEDIMENT_DESC

Tipus de procediment: OBert, Restringit, Negociat.

06.CRITERIS_DESC

Criteris d'adjudicació

07.ESTAT_DESC

Adjudicació, Adjudicació provisional, Licitació

08.DINICI_OFERTES

Data inici ofertes

09.DFINAL_OFERTES

Data i hora límit presentació ofertes

10.DATA_OBERTURA_PLIQUES_1

Data i hora obertura de públiques 1

11.LLOC_OBERTURA_PLIQUES_1

Lloc obertura de públiques 1

12.DATA_OBERTURA_PLIQUES_2

Data i hora obertura de públiques 2

13.LLOC_OBERTURA_PLIQUES_2

Lloc obertura de públiques 2

14.TRAMITACIO

Tipus tramitació: Ordinària, Urgent

15.IMP_NET_LICITACIO

Import net licitació

16.IMP_TOT_LICITACIO

Import total licitació

17.IMP_IVA_LICITACIO

Import IVA licitació

18.PRORROGA

Pròrroga del contracte

19.VALOR_ESTIMAT

Valor estimat del contracte

20.IMP_GARANT_PROV

Import garantia del proveïdor

21.NUM_OFERTES

Número d'ofertes presentades

22.DATA_ADJUDICACIO

Data d'adjudicació

23.ADJUDICATARI_NIF

NIF/CIF de l'adjudicatari

24.ADJUDICATARI_RAO

Rao social de l'adjudicatari

25.PREU_CONTRACTE

Import del contracte adjudicat

26.IVA_CONTRACTE

IVA del contracte

27.TERMINI_FORM

Termini de formalització

28.DATA_FINALITZACIÓ

Finalització del servei

29.DATA_FORMALIT

Data de formalització

30.URL

URL

31.DATA_PUB_LICIT

Data de publicació de la licitació

32.DATA_PUB_ADJUDIC

Data de publicació de l'adjudicació

33.DATA_PUB_FORMALIT

Data de publicació de la formalització

34.MITJA_PUBL_OF1

Mitjà de publicació 1

35.DATA_PUBL_OF1

Data de publicació mitjà 1

36.MITJA_PUBL_OF2

Mitjà de publicació 2

37.DATA_PUBL_OF2

Data de publicació mitjà 2

38.MITJA_PUBL_OF3

Mitjà de publicació 3

39.DATA_PUBL_OF3

Data de publicació mitjà 3

40.MITJA_PUBL_OF4

Mitjà de publicació 4

41.DATA_PUBL_OF4

Data de publicació mitjà 4

42.OBSERVACIONS

Si aplica, observacions

Llicència: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grau d'obertura:

Dada i recursos

Etiquetes

Mostra més Oculta

Informació addicional

Camp Descripció
Títol Perfil del contractant de l'Ajuntament de Barcelona
Més informació https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/perfil-de-contractant
Agenda 2030. ODS Principal ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Agenda 2030. ODS Colateral 1 N/A
Agenda 2030. ODS Colateral 2 N/A
Font Perfil del Contractant
Geolocalització No
Format Long disponible No
Informació històrica No
API CKAN disponible
Token requerit No
Gerència Gerència de Presidència i Economia
Departament Direcció de Coordinació de la Contractació Administrativa
Data publicació 04/10/2013
Freqüència actualització Diària
Visites recents (últimes 2 setmanes) 16
Visites totals 2826