Contractor profile of the Ajuntament de Barcelona

Relation of the announcements of public hiring (bidding, adjudications, formalitzations, ...) of the Ajuntament de Barcelona and its Grup Municipal from the last 5 years.

A “Licitacions_Publicades_PSCP.csv” es troben els anuncis de l'Ajuntament de Barcelona i de tot el seu Grup Municipal publicats en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP). La data a partir de la qual aquesta informació es publica en la PSCP és l'01/06/2016 per l'Ajuntament i progressivament es van incorporar els Ens del Grup Municipal.

A “Licitacions_fins_20160601.csv” es troben els anuncis publicats en el Perfil del Contractant de l'Ajuntament de Barcelona abans de l’01/06/2016 . Aquí també es troben els anuncis dels Ens del Grup Municipal que no disposaven d'un perfil de contractant propi. Definició dels camps d'aquest recurs a continuació.

Field Description

ADJUDICATARI_NIF

NIF/CIF de l'adjudicatari

ADJUDICATARI_RAO

Rao social de l'adjudicatari

CRITERIS_DESC

Criteris d'adjudicació

DATA_ADJUDICACIO

Data d'adjudicació

DATA_FINALITZACIÓ

Finalització del servei

DATA_FORMALIT

Data de formalització

DATA_OBERTURA_PLIQUES_1

Data i hora obertura de públiques 1

DATA_OBERTURA_PLIQUES_2

Data i hora obertura de públiques 2

DATA_PUBL_OF1

Data de publicació mitjà 1

DATA_PUBL_OF2

Data de publicació mitjà 2

DATA_PUBL_OF3

Data de publicació mitjà 3

DATA_PUBL_OF4

Data de publicació mitjà 4

DATA_PUB_ADJUDIC

Data de publicació de l'adjudicació

DATA_PUB_FORMALIT

Data de publicació de la formalització

DATA_PUB_LICIT

Data de publicació de la licitació

DFINAL_OFERTES

Data i hora límit presentació ofertes

DINICI_OFERTES

Data inici ofertes

ESTAT_DESC

Adjudicació, Adjudicació provisional, Licitació

EXPEDIENT

Número d'expedient/contracte

IMP_GARANT_PROV

Import garantia del proveïdor

IMP_IVA_LICITACIO

Import IVA licitació

IMP_NET_LICITACIO

Import net licitació

IMP_TOT_LICITACIO

Import total licitació

IVA_CONTRACTE

IVA del contracte

LLOC_OBERTURA_PLIQUES_1

Lloc obertura de públiques 1

LLOC_OBERTURA_PLIQUES_2

Lloc obertura de públiques 2

MITJA_PUBL_OF1

Mitjà de publicació 1

MITJA_PUBL_OF2

Mitjà de publicació 2

MITJA_PUBL_OF3

Mitjà de publicació 3

MITJA_PUBL_OF4

Mitjà de publicació 4

NUM_OFERTES

Número d'ofertes presentades

OBJECTE

Descripció de l'objecte a contractació

OBSERVACIONS

Si aplica, observacions

ORGANISME

Organisme que fa la contractació

PREU_CONTRACTE

Import del contracte adjudicat

PROCEDIMENT_DESC

Tipus de procediment: OBert, Restringit, Negociat.

PRORROGA

Pròrroga del contracte

TERMINI_FORM

Termini de formalització

TIPUS_DESC

Tipus: Serveis, Obres, Subministraments, etc.

TRAMITACIO

Tipus tramitació: Ordinària, Urgent

URL

URL

VALOR_ESTIMAT

Valor estimat del contracte

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Information

Field Description
Title Contractor profile of the Ajuntament de Barcelona
More information https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/es/
Agenda 2030. SDG Principal SDG 16: Peace, justice and strong institutions
Agenda 2030. SDG Collateral 1 N/A
Agenda 2030. SDG Collateral 2 N/A
Source Perfil del Contractant
Geolocation No
Long format available No
Historical information No
CKAN API available Yes
Token required No
Management Gerència de Presidència i Economia
Department Direcció de Coordinació de la Contractació Administrativa
Publication Date 04/10/2013
Update frequency Daily
Recent Views (last 2 weeks) 16
Total Views 2369