Dades dels alts càrrecs i personal eventual del Govern Municipal de la ciutat de Barcelona

Dades dels alts càrrecs i personal eventual del Govern Municipal de la ciutat de Barcelona

Informació que, en virtut de laLlei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i delCodi ètic i de conducta de l’Ajuntament de Barcelona, s'ha de publicar en relació als alts càrrecs de l'Ajuntament i les seves entitats dependents. Quins càrrecs són els que tenen la consideració d'alts càrrecs està definit en l'esmentat Codi ètic i de conducta de l'Ajuntament de Barcelona.

Camp Descripció

01.partit_politic

Partit polític al qual representa la persona. Només té contingut en el cas de regidors/es i consellers/es de Districte

02.nom

Nom de la persona

03.cognom_1

Primer cognom de la persona

04.cognom_2

Segon cognom de la persona

05.genere

Gènere de la persona (masculí o femení)

06.grau_ocupacio

En el cas dels regidors i regidores i consellers i conselleres de Districte (19.ordre caixa=1, 2, 3 i 5), és el seu règim de dedicació. En el cas dels comissionats i comissionades, gerents de l'Ajuntament i instituts, Sindicatura de greuges, personal eventual i càrrecs d'habilitació nacional (caixes 4, 6, 7, 9 i 10), indica la jornada que realitza la persona en el lloc de treball pel qual percep la retribució (14.posició_principal=Sí). En la resta de caixes, la informació no és aplicable.

07.plena_dedicacio

Indica si la persona percep el complement retributiu de plena dedicació en el lloc de treball pel qual percep la retribució (14.posició_principal_Sí). Només té sentit en els càrrecs amb 19.ordre caixa=4, 7, 9 i 10 (comissionats, gerents de l'Ajuntament i instituts, personal eventual i càrrecs d'habilitació nacional)

08.remuneracio

Remuneració que percep la persona pel càrrec principal d'entre els càrrecs que té assignats. Mlagrat el valor es repeteix en tots els càrrecs, cada persona percep únicament la remuneració corresponent al càrrec indicat com a principal.

09.observacio_remuneracio_ca

Observacions (en català) sobre la remuneració percebuda

10.observacio_remuneracio_es

Observacions (en castellà) sobre la remuneració percebuda

11.observacio_remuneracio_en

Observacions (en anglès) sobre la remuneració percebuda

12.president_partit

Indicador (sí/no) de si la persona presideix el grup polític al qual està adscrit. Només té sentit en el cas de regidors/es

13.descripcio_carrec_ca

Descripció (en català) del càrrec que ocupa la persona en l'organització municipal

14.descripcio_carrec_es

Descripció (en castellà) del càrrec que ocupa la persona en l'organització municipal

15.descripcio_carrec_en

Descripció (en anglès) del càrrec que ocupa la persona en l'organització municipal

16.posicio_principal

Indicador (sí/no) de si la retribució informada es percep en virtut d'aquest càrrec

17.dependencia_ca

Descripció (en català) de la dependència a la qual està adscrit el càrrec

18.dependencia_es

Descripció (en castellà) de la dependència a la qual està adscrit el càrrec

19.dependencia_en

Descripció (en anglès) de la dependència a la qual està adscrit el càrrec

20.descripcio_uo_ampliada

Descripció de la unitat organitzativa interna a la qual està adscrit el càrrec

21.ordre_caixa

Tipus de càrrec: 1: Alcalde/essa; 2: Tinents/es d'alcaldia; 3: Resta de regidors/es; 4: Comissionats i comissionades; 5: Membres dels Consells de Districte; 6. Síndica de Greuges; 7. Gerents de l'Ajuntament i els instituts; 8. Gerents i directors/es generals de les empreses municipals i dels consorcis, fundacions i associacions adscrits a l'Ajuntament; 9. Personal eventual (també anomenats assessors/es); 10. Alts càrrecs amb habilitació nacional (Secretari/ària General, Interventor/a General i Tresorer/a); 0. Representants en els Consells Rectors i/o Consells d'Administració de les entitats adscrites a l'Ajuntament

22.foto

URL de la foto de la persona que es publica al web municipal

23.cv_ca

URL del curriculum (en català) que es publica al web municipal

24.cv_es

URL del curriculum (en castellà) que es publica al web municipal

25.agenda_ca

URL de l'agenda d'activitats institucionals (en català) de la persona, que es publica al web municipal

26.agenda_es

URL de l'agenda d'activitats institucionals (en castellà) de la persona, que es publica al web municipal

27.declaracio_activitats_ca

URL de la declaració d'activitats (en català) de la persona, que es publica a la seu electrònica municipal

28.declaracio_activitats_es

URL de la declaració d'activitats (en castellà) de la persona, que es publica a la seu electrònica municipal

29.declaracio_bens_ca

URL de la declaració de béns (en català) de la persona, que es publica a la seu electrònica municipal

30.declaracio_bens_es

URL de la declaració de béns (en castellà) de la persona, que es publica a la seu electrònica municipal

Llicència: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grau d'obertura:

Dada i recursos

Etiquetes

Mostra més Oculta

Informació addicional

Camp Descripció
Títol Dades dels alts càrrecs i personal eventual del Govern Municipal de la ciutat de Barcelona
Més informació https://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/ca/dades-dels-carrecs-municipals-i-eventuals
Agenda 2030. ODS Principal ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Agenda 2030. ODS Colateral 1 ODS 5: Igualtat de gènere
Agenda 2030. ODS Colateral 2 N/A
Font Oficina de Transparència i Bones Pràctiques
Geolocalització No
Format Long disponible No
Informació històrica No
API CKAN disponible
Token requerit No
Gerència Gerència de Recursos
Departament Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu
Data publicació 18/09/2015
Freqüència actualització Setmanal
Visites recents (últimes 2 setmanes) 49
Visites totals 3960