Datos de los altos cargos y personal eventual del Gobierno Municipal de la ciudad de Barcelona del Gobierno Municipal de la ciudad de Barcelona

Datos de los altos cargos y personal eventual del Gobierno Municipal de la ciudad de Barcelona

Informació que, en virtut de laLlei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i delCodi ètic i de conducta de l’Ajuntament de Barcelona, s'ha de publicar en relació als alts càrrecs de l'Ajuntament i les seves entitats dependents. Quins càrrecs són els que tenen la consideració d'alts càrrecs està definit en l'esmentat Codi ètic i de conducta de l'Ajuntament de Barcelona.

Campo Descripción

01.partit_politic

Partit polític al qual representa la persona. Només té contingut en el cas de regidors/es i consellers/es de Districte

02.nom

Nom de la persona

03.cognom_1

Primer cognom de la persona

04.cognom_2

Segon cognom de la persona

05.genere

Gènere de la persona (masculí o femení)

06.remuneracio

Remuneració que percep la persona pel càrrec principal d'entre els càrrecs que té assignats. Mlagrat el valor es repeteix en tots els càrrecs, cada persona percep únicament la remuneració corresponent al càrrec indicat com a principal.

07.observacio_remuneracio_ca

Observacions (en català) sobre la remuneració percebuda

08.observacio_remuneracio_es

Observacions (en castellà) sobre la remuneració percebuda

09.observacio_remuneracio_en

Observacions (en anglès) sobre la remuneració percebuda

10.president_partit

Indicador (sí/no) de si la persona presideix el grup polític al qual està adscrit. Només té sentit en el cas de regidors/es

11.descripcio_carrec_ca

Descripció (en català) del càrrec que ocupa la persona en l'organització municipal

12.descripcio_carrec_es

Descripció (en castellà) del càrrec que ocupa la persona en l'organització municipal

13.descripcio_carrec_en

Descripció (en anglès) del càrrec que ocupa la persona en l'organització municipal

14.posicio_principal

Indicador (sí/no) de si la retribució informada es percep en virtut d'aquest càrrec

15.dependencia_ca

Descripció (en català) de la dependència a la qual està adscrit el càrrec

16.dependencia_es

Descripció (en castellà) de la dependència a la qual està adscrit el càrrec

17.dependencia_en

Descripció (en anglès) de la dependència a la qual està adscrit el càrrec

18.descripcio_uo_ampliada

Descripció de la unitat organitzativa interna a la qual està adscrit el càrrec

19.ordre_caixa

Tipus de càrrec: 1: Alcalde/essa; 2: Tinents/es d'alcaldia; 3: Resta de regidors/es; 4: Comissionats i comissionades; 5: Membres dels Consells de Districte; 6. Síndica de Greuges; 7. Gerents de l'Ajuntament i els instituts; 8. Gerents i directors/es generals de les empreses municipals i dels consorcis, fundacions i associacions adscrits a l'Ajuntament; 9. Personal eventual (també anomenats assessors/es); 10. Alts càrrecs amb habilitació nacional (Secretari/ària General, Interventor/a General i Tresorer/a); 0. Representants en els Consells Rectors i/o Consells d'Administració de les entitats adscrites a l'Ajuntament

20.foto

URL de la foto de la persona que es publica al web municipal

21.cv_ca

URL del curriculum (en català) que es publica al web municipal

22.cv_es

URL del curriculum (en castellà) que es publica al web municipal

23.agenda_ca

URL de l'agenda d'activitats institucionals (en català) de la persona, que es publica al web municipal

24.agenda_es

URL de l'agenda d'activitats institucionals (en castellà) de la persona, que es publica al web municipal

25.declaracio_activitats_ca

URL de la declaració d'activitats (en català) de la persona, que es publica a la seu electrònica municipal

26.declaracio_activitats_es

URL de la declaració d'activitats (en castellà) de la persona, que es publica a la seu electrònica municipal

27.declaracio_bens_ca

URL de la declaració de béns (en català) de la persona, que es publica a la seu electrònica municipal

28.declaracio_bens_es

URL de la declaració de béns (en castellà) de la persona, que es publica a la seu electrònica municipal

Licencia: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grado de apertura:

Datos y Recursos

Etiquetas

Mostrar más Esconder

Información Adicional

Campo Descripción
Título Datos de los altos cargos y personal eventual del Gobierno Municipal de la ciudad de Barcelona del Gobierno Municipal de la ciudad de Barcelona
Más información https://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/es/datos-de-los-cargos-municipales-y-eventuales
Agenda 2030. ODS Principal ODS 16: Paz, justícia e instituciones sólidas
Agenda 2030. ODS Colateral 1 ODS 5: Igualdad de género
Agenda 2030. ODS Colateral 2 N/A
Fuente Oficina de Transparència i Bones Pràctiques
Geolocalización No
Formato Long disponible No
Información histórica No
API CKAN disponible No
Token requerido No
Gerencia Gerència de Recursos
Departamento Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu
Fecha publicación 18/09/2015
Frecuencia actualización Diaria
Visitas Recientes (últimas 2 semanas) 52
Visitas Totales 3706