Població exposada als nivells de soroll del Mapa Estratègic de Soroll de la ciutat de Barcelona

Les dades de població exposada determinen els percentatges de població que està exposada als diferents rangs de soroll, segons la tipologia de la font i la franja horària. Les dades estan disponibles a nivell de ciutat, districte i barri.

Un Mapa Estratègic de Soroll (MES) és un conjunt de mapes que serveixen per avaluar globalment l’exposició de la població al soroll produït per diferents fonts de soroll en una zona determinada, i també són la base per a l’elaboració de plans d’acció. S’elaboren cada 5 anys i s’utilitzen com a eina de gestió per a la millora i recuperació de la qualitat acústica on sigui necessari i per a protegir la bona qualitat acústica en entorns tranquils.

Aquesta informació es pot consultar gràficament als Mapes de dades ambientals. Es poden consultar també els altres datasets disponibles del Mapa Estratègic de Soroll.

Per a més informació sobre el Mapa Estratègic de Soroll, consulta les FAQ dels Mapes de dades ambientals.

CA:

Les xifres de població provenen de la lectura del padró de l'any corresponent. Els percentatges que es mostren són respecte a la població del barri, districte o ciutat, segons el recurs corresponent.

Per l'avaluació del soroll hi ha tres períodes horaris definits per normativa. El període dia és de 7.00 a 21.00 hores; el vespre, de 21.00 a 23.00 hores; i la nit, de 23.00 a 7.00 hores. D'aquests tres períodes s'obtenen els índexs acústics Ld, Le i Ln. A més, hi ha un quart índex acústic, el ponderat dia-vespre-nit (Lden), que correspon a una mitjana ponderada dels índexs Ld, Le i Ln, penalitzant els períodes vespre i nit.


ES:

Las cifras de población provienen de la lectura del padrón del año correspondiente. Los porcentajes que se muestran son respecto a la población del barrio, distrito o ciudad, según el recurso correspondiente.

Para la evaluación del ruido hay tres períodos horarios definidos por normativa. El período día es de 7.00 a 21.00 horas; la tarde, de 21.00 a 23.00 horas; y la noche, de 23.00 a 7.00 horas. De estos tres períodos se obtienen los índices acústicos Ld, Le y Ln. Además, hay un cuarto índice acústico, el ponderado día-tarde-noche (Lden), que corresponde a una media ponderada de los índices Ld, Le y Ln, penalizando los períodos tarde y noche.


EN:

Population data comes from the reading of the municipal register the corresponding year. The percentages shown are with respect the population of the neighbourhood, district or city, according to the corresponding resource.

For noise evaluation there are three time periods defined by regulation. The day period is from 7 am to 9 pm, evening from 9 pm to 11 pm, and night from 11 pm to 7 am. From these three periods, the noise indicators Ld, Le and Ln are obtained. In addition, there is a fourth indicator, the weighted day-evening-night (Lden), which corresponds to a weighted average of the Ld, Le and Ln indicators, penalizing the evening and night periods.

Camp Descripció

*00.

Estructura en format LONG

*01.Codi_Districte

Codi del districte / Código del distrito / District code

*02.Nom_Districte

Nom del districte / Nombre del distrito / District name

*03.Codi_Barri

Codi del barri / Código del barrio / Neighbourhood code

*04.Nom_Barri

Nom del barri / Nombre del barrio / Neighbourhood name

*05.Rang_soroll

Rang de soroll / Rango de ruido / Noise range

*06.Concepte

Concepte/Concepto/Concept

*07.Valor

Valor/Valor/Value

00.

Estructura en format WIDE

01.Codi_Districte

Codi del districte / Código del distrito / District code

02.Nom_Districte

Nom del districte / Nombre del distrito / District name

03.Codi_Barri

Codi del barri / Código del barrio / Neighbourhood code

04.Nom_Barri

Nom del barri / Nombre del barrio / Neighbourhood name

05.Rang_soroll

Rang de soroll / Rango de ruido / Noise range

06.TOTAL_D

Soroll total en període dia / Ruido total en período día / Total noise in day period

07.TOTAL_E

Soroll total en període vespre / Ruido total en período tarde / Total noise in evening period

08.TOTAL_N

Soroll total en període nit / Ruido total en período noche / Total noise in night period

09.TOTAL_DEN

Soroll total en període Lden / Ruido total en período Lden / Total noise in Lden period

10.TRANSIT_D

Soroll de trànsit viari en període dia / Ruido de tráfico viario en período día / Road traffic noise in day period

11.TRANSIT_E

Soroll de trànsit viari en període vespre / Ruido de tráfico viario en período tarde / Road traffic noise in evening period

12.TRANSIT_N

Soroll de trànsit viari en període nit / Ruido de tráfico viario en período noche / Road traffic noise in night period

13.TRANSIT_DEN

Soroll de trànsit viari en període Lden / Ruido de tráfico viario en período Lden / Road traffic noise in Lden period

14.GI_TR_D

Soroll de grans infraestructures viàries en període dia / Ruido de grandes infraestructuras viarias en período día / Major road traffic noise in day period

15.GI_TR_E

Soroll de grans infraestructures viàries en període vespre / Ruido de grandes infraestructuras viarias en período tarde / Major road traffic noise in evening period

16.GI_TR_N

Soroll de grans infraestructures viàries en període nit / Ruido de grandes infraestructuras viarias en período noche / Major road traffic noise in night period

17.GI_TR_DEN

Soroll de grans infraestructures viàries en període Lden / Ruido de grandes infraestructuras viarias en período Lden / Major road traffic noise in Lden period

18.FFCC_D

Soroll d’eixos ferroviaris i tramvia en període dia / Ruido de ejes ferroviarios y tranvía en período día / Railway noise in day period

19.FFCC_E

Soroll d’eixos ferroviaris i tramvia en període vespre / Ruido de ejes ferroviarios y tranvía en período tarde / Railway noise in evening period

20.FFCC_N

Soroll d’eixos ferroviaris i tramvia en període nit / Ruido de ejes ferroviarios y tranvía en período noche / Railway noise in night period

21.FFCC_DEN

Soroll d’eixos ferroviaris i tramvia en període Lden / Ruido de ejes ferroviarios y tranvía en período Lden / Railway noise in Lden period

22.INDUST_D

Soroll d’indústria en període dia / Ruido de industria en período día / Industrial noise in day period

23.INDUST_E

Soroll d’indústria en període vespre / Ruido de industria en período tarde / Industrial noise in evening period

24.INDUST_N

Soroll d’indústria en període nit / Ruido de industria en período noche / Industrial noise in night period

25.INDUST_DEN

Soroll d’indústria en període Lden / Ruido de industria en período Lden / Industrial noise in Lden period

26.VIANANTS_D

Soroll en carrers de vianants en període dia / Ruido en calles peatonales en período día / Noise in pedestrian streets in day period

27.VIANANTS_E

Soroll en carrers de vianants en període vespre / Ruido en calles peatonales en período tarde / Noise in pedestrian streets in evening period

28.OCI_N

Soroll d’oci i aglomeració de persones en període nit / Ruido de ocio y aglomeración de personas en período noche / Recreational noise in night period

29.PATIS_D

Soroll en patis interiors d’illa en període dia / Ruido en patios interiores en período día / Noise in inner courtyards in day period

30.PATIS_E

Soroll en patis interiors d’illa en període vespre / Ruido en patios interiores en período tarde / Noise in inner courtyards in evening period

31.PARCS_D

Soroll en parcs en període dia / Ruido en parques en período día / Noise in parks in day period

Llicència: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grau d'obertura:

Dada i recursos

Etiquetes

Mostra més Oculta

Informació addicional

Camp Descripció
Títol Població exposada als nivells de soroll del Mapa Estratègic de Soroll de la ciutat de Barcelona
Més informació https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/mapes-dades-ambientals
Agenda 2030. ODS Principal ODS 3: Salut i benestar
Agenda 2030. ODS Colateral 1 ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles
Agenda 2030. ODS Colateral 2 N/A
Font Ajuntament de Barcelona
Geolocalització No
Format Long disponible
Informació històrica
API CKAN disponible
Token requerit No
Gerència Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans
Departament Departament de Qualitat Ambiental
Data publicació 23/09/2020
Freqüència actualització Quinquennal
Visites recents (últimes 2 setmanes) 41
Visites totals 2101