Valors cadastrals dels càrrecs de la ciutat de Barcelona

Valors cadastrals dels càrrecs de la ciutat de Barcelona. Dades de l'impost de béns immobles a gener de cada any.

Es detallen a continuació les definicions necessàries pel correcte tractament.

Càrrec: concepte que defineix la unitat cadastral d’immoble físic. Cada unitat cadastral genera un càrrec i és equivalent al rebut associat per pagar l’impost de bens immobles. Cada càrrec té assignat un ús principal (ús residencial –traduït com habitatge-, comercial, industrial, oficina, aparcament, hoteler, esportiu...) però internament pot tenir unitats constructives amb més d’un ús. Per exemple, dins un càrrec amb ús habitatge hi pot haver a més a més de l’habitatge, un aparcament associat dins d’aquell càrrec.

Els tres tipus de valors existents són:

Valor cadastral: és un valor administratiu fixat de forma objectiva per a cada bé immoble, que resulta de l’aplicació dels criteris de valoració recollits a la Ponència de valores del municipi corresponent. Està integrat pel valor cadastral del sòl i el de les construccions. Amb caràcter general, el valor cadastral dels immobles no podrà superar el valor de mercat (referència del 50% en el moment d’aprovació i entrada en vigor de la ponència).

Valor del sòl: valor que s'atorga a cada unitat cadastral segons la seva superfície, el valor de repercussió i l'edificabilitat real o potencial.

Valor de construcció més serveis: al valor de la construcció que s'atorga a cada unitat cadastral edificada -calculat a partir dels usos dels diferents locals- s'hi afegeix un valor mitjà pels serveis comuns de l'edifici.

Els fitxers cadastrals són gestionats de forma compartida entre el Centro de Gestión Catastral i Cooperación Tributària (CGCCT) i l'Ajuntament de Barcelona per tal de poder aplicar l'impost de béns immobles (IBI).

Camp Descripció

01.Any

Any de les dades

02.Codi_Districte

Codi del districte

03.Nom_Districte

Nom del districte

04.Codi_Barri

Codi del barri

05.Nom_Barri

Nom del barri

06.Seccio_censal

Secció censal

07.Desc_valors

Descripció dels valors dels càrrecs

08.Valor_€

Valor € dels valors cadastrals dels càrrecs

Llicència: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grau d'obertura:

Dada i recursos

Etiquetes

Mostra més Oculta

Informació addicional

Camp Descripció
Títol Valors cadastrals dels càrrecs de la ciutat de Barcelona
Més informació https://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/timm/classol/carrecs/index.htm
Font Dirección General del Catastro. Ministerio de Economia y Hacienda
Geolocalització No
Informació històrica
API CKAN disponible
Token requerit No
Gerència Gerència Municipal
Departament Oficina Municipal de Dades - Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Data publicació 12/08/2019
Freqüència actualització Anual
Visites recents (últimes 2 setmanes) 29
Visites totals 114