Catàleg del Repositori Obert de Coneixement de l'Ajuntament de Barcelona (BCNROC)

Conjunt de metadades i enllaç als documents del repositori de documents públics de l'Ajuntament de Barcelona (BCNROC).

Camp Descripció

01.dc.accrualPeriodicity

Periodicitat. Periodicitat d'una revista o publicació periòdica

02.dc.accrualPolicy

Estat de la col·lecció. La política d'ingrés d'ítems en una col·lecció. S'indica si una col·lecció està oberta o tancada, viva o morta

03.dc.contributor.author

Autor. Autor o autors del document Es consignen els autors, sempre que siguin creadors del document (p.ex. els departaments o entitats que elaboren el document, els fotògrafs, els autors d'articles de revista, de monografies, etc…) Vocabulari controlat parcialment amb la Llista d'encapçalaments de noms i títols de la Biblioteca de Catalunya (Lenoti)

04.dc.contributor.emissor

Persones o entitats que contribueixen en el contingut del(s) ddocument(s)

05.dc.contributor.other

Col·laborador. Persona o entitat responsable de fer contribucions al contingut del recurs, però que no són creadors directes del contingut: editors de contingut, traductors, prologuistes, etc... Vocabulari controlat amb la Llista d'encapçalaments de noms i títols de la Biblioteca de Catalunya (Lenoti)

06.dc.coverage.spatial

Cobertura geogràfica. Característiques espacials del recurs com ara llocs determinats, barris, carrers i districtes. Es fa servir una llista controlada. Els criteris que se segueixen són: per als carrers: Nomenclàtor de carrers de Barcelona, per als barris: nom del barri (Barcelona : barri). Exemple: Gràcia (Barcelona : Barri) El nom del barri s'agafa de les fitxes de barri: http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/inf/barris/index.htm i per als districtes: Barcelona. Districte núm. Nom del districte (exemple: Barcelona. Districte 1. Ciutat Vella)

07.dc.coverage.temporal

Cobertura temporal. Característiques temporals del recurs com ara períodes, una data o un grup de dates.

08.dc.coverage.vigencia

Vigència. Condició per determinar que en aquests moments un document és vigent o aplicable. És un camp de validació útil per a la gestió interna de certs documents

09.dc.date.copyright

Data dels drets d'autor

10.dc.date.created

Data d'aprovació/creació. Data de creació del contingut del recurs. En els documents normatius, és la data d'aprovació En les mesures de govern i en els informes, és la data de presentació al Consell Plenari *En els documents del Registre d’estudis i informes és la data d’encàrrec de l’informe o estudi. Se seguirà la norma ISO 8601

11.dc.date.issued

Data de publicació. Data d'emissió formal (per exemple, la publicació) del recurs. * En general, és la data de publicació * En els documents normatius, la data de publicació en el BOP, GM, etc. * En els documents del Registre d’estudis i informes és la data de versió definitiva del document * En els documents digitalitzats, data de publicació del document original * És la data en què es comunica alguna cosa als ciutadans (bans, discursos, conferències, dossiers de premsa)

12.dc.date.review

Data de revisió. Data en la que un recurs haurà de ser revisat. Format: Seguint la norma ISO 8601, el format serà AAAA-MM-DD, on A=any, M=mes i D=dia.

13.dc.date.submitted

Data en què s'ha entrat el document a BCNROC

14.dc.date.updated

Data d'actualització del document o de les metadades

15.dc.date.validfinal

Fi vigència. Data en què deixa de ser vigent una normativa o un acte administratiu. Format: Seguint la norma ISO 8601

16.dc.date.validinici

Inici vigència. Data en què comença a ser vigent una normativa o un acte administratiu. Format: Seguint la norma ISO 8601

17.dc.description

Nota. Qualsevol descripció o nota que no sigui el resum i que es consideri d’interès per a l’usuari.

18.dc.description.LegislationChangedBy

Afectació passiva. Indica les normes o sentències que modifiquen, substitueixen, deroguen o despleguen, en part o en la seva totalitat, la norma descrita.

19.dc.description.LegislationChanges

Afectació activa. Indica les normes que queden modificades, derogades o desplegades per la norma descrita.

20.dc.description.abstract

Resum. Resum del contingut del document

21.dc.description.sponsorship

Digitalització. Responsables Informació sobre els responsables de la digitalització d'un document S'indica l'empresa que fa la digitalització (Agència responsable de l’esdeveniment) i el departament que fa l’encàrrec de la digitalització (l'Òrgan responsable de l’esdeveniment). * Complementat amb les metadades: Relation.Isformatof, Description.provenance, Format.medium

22.dc.description.tableofcontents

Conté. Llista de subunitats d'un document

23.dc.description.version

Comentari sobre el document

24.dc.disposal

Instruccions de conservació i eliminació del recurs. Instruccions de conservació i eliminació del recurs

25.dc.format

Format. Manifestació física o digital del recurs. Serveix per determinar el programari, maquinari o un altre equip necessari per a mostrar o operar el recurs Es segueix una llista controlada, d'acord amb la a llista de Tipus d'internet mitjans de comunicació [MIME]. Exemple: application/pdf

26.dc.format.extent

Extensió. Durada o tamany del recurs descrit Es recomana fer servir valors controlats. # Mides: píxels x píxels (en el cas de les imatges) # Durada: minuts, segons, fraccions de segons (en el cas dels vídeos) # Pes: Els Mbytes que pesa el fitxer # Característiques: b/n, color, so Exemples: 21 min. ; 150 p. ; 899 Kb No es posa quan d'una descripció pengen diversos fitxers

27.dc.format.medium

Format original. Suport físic del recurs Es farà servir únicament per indicar el format original d'una fotografia o vídeo digitalitzat, inclosa la durada

28.dc.identifier.BG

ID Hyperion. Núm. Identificador del document a l'antic repositori Digibab

29.dc.identifier.ab

ID Ajuntament. Identificadors numèrics que poden constar en certs documents municipals (per exemple, la referència intern en els informes jurídics)

30.dc.identifier.citation

Citació. Codificació de la informació que identifica la cita bibliogràfica d'un article de revista, o d'un altre recurs bibliogràfic

31.dc.identifier.entitat

Tipus d’entitat. Serveix per agrupar la documentació per tipus d’entitat del qual emana. Es fa servir una llista controlada. Els valors que es fan servir són: associacions, consells, consorcis, districtes, entitats públiques empresarials, fundacions, organismes autònoms, societats mercantils

32.dc.identifier.imagurb

Topogràfic. Signatura que identifica cadascuna de les imatges d'Urbanisme.

33.dc.identifier.imagurbcd

Núm. Cd/DVD. Núm. del CD/DVD codi que identifica la ubicació física dels TIFFs de les fotografies d'Urbanisme.

34.dc.identifier.isbn

ISBN. El número internacional normalitzat per a llibres (International Standard Book Number)

35.dc.identifier.issn

ISSN. És un codi internacional d'identificació de revistes, diaris, etc.. ISSN (International Standard Serial Number)

36.dc.identifier.mandat

Mandat de govern. Període de 4 anys de política municipal. Serveix per recuperar els documents que s’han generat durant un mandat. Llista controlada. Els valors actuals son: LLISTA DE VALIDACIÓ PER LA METADADA identifier.mandatQuan comença i quan acaba cada mandat: Mandat 2015-Actualitat: de 13/06/2015 a actualitat. Mandat 2011-2015: de 01/07/2011 a 12/06/2015. Mandat 2007-2011: de 16/06/2007 a 30/06/2011. Mandat 2003-2007: de 14/06/2003 a 15/06/2007. Mandat 1999-2003: de 03/07/1999 a 13/06/2003. Mandat 1995-1999: de 17/06/1995 a 02/07/1999. Mandat 1991-1995: de 05/07/0991 a 16/06/1995. Mandat 1987 - 1991: de 30/06/1987 a 04/07/1991. Mandat 1983 - 1987: de 24/05/1983 a 29/06/1987. Mandat: 1979 - 1983: de 19/04/1979 a 23/05/1983. Mandats anteriors a 1979: (no consta). Es fa servir una llista controlada elaborada per el SEDAC Aquesta metadada es posa només als documents següents: Acords, actes i ordres del dia dels Òrgans de Govern, Acords Òrgans de Govern, Comptes, Declaracions institucionals, Decrets d’Alcaldia, Documents de l’alcalde, Documents del Registre d’estudis i informes, Dossiers i Notes de premsa, Informes presentats als Òrgans de Govern, Memòries generals, Mesures de govern, Plans estratègics municipals, Plans de treball, Pressupostos i Comptes, Vídeos institucionals

37.dc.identifier.uri

URI. Identificador per a l’original analògic o per a l’objecte nascut digital.

38.dc.identifier.video

URL utilitzada per enllaçar vídeos

39.dc.language

Llengua. Llengua o llengües del contingut intel·lectual del recurs Es fa servir una llista controlada, seguint la norma ISO 639.2

40.dc.publisher

Publicat per. Entitat responsable de fer accessible un recurs. Pot ser una persona, una organització o un servei. * En els casos de documentació digitalitzada, s'utilitza aquest camp per fer constar l'editor del document original, si en té.

41.dc.relation

Enllaç. Relació entre el recurs descrit i un altre recurs que hi està relacionat S'utilitza per enllaçar amb recursos que no estan a BCNROC, per relacionar diverses versions lingüístiques d’un mateix document...

42.dc.relation.hasformat

Té format. El recurs descrit és el mateix contingut intel·lectual del recurs referenciat, però presentat en un altre format. Nota: el document descrit és el document originat per un altre anterior Utilitzat per les digitalitzacions

43.dc.relation.haspart

Té part. Referència a un recurs que s'inclou ja sigui física o lògicament en el recurs descrit.

44.dc.relation.hasversion

Té versió. El document descrit té una versió, edició, o adaptació en un document posterior. Han de ser canvis substancials del contingut o reflecteix una evolució lineal

45.dc.relation.isbasedon

Es basa en. Relació «transversal» amb un altre recurs, ja sigui de naturalesa similar o d'un recurs totalment independent. S'inspira o utilitza l'altre recurs

46.dc.relation.isbasisfor

És base per. Relació «transversal» amb un altre recurs, ja sigui de naturalesa similar o d'un recurs totalment independent que, no obstant, inspira l'altre recurs

47.dc.relation.isformatof

És format de. El recurs descrit és el mateix contingut intel·lectual del recurs referenciat, però presentat en un altre format. Nota: el document descrit és el document que origina el document referenciat. Nota: el document descrit és el document que origina el document referenciat Utilitzat per les digitalitzacions

48.dc.relation.ispartof

És part de. Referència a un recurs relacionat del qual el recurs descrit és una part física o lògica

49.dc.relation.isreferencedby

Referenciat per. Referència a un recurs que referencia, cita o d'alguna manera indica el document descrit

50.dc.relation.isreplacedby

Substituït per. Referència a un recurs que el substitueix, desplaça o reemplaça

51.dc.relation.isrequiredby

Requerit per. Referència a un recurs que requereix el recurs descrit per recolzar la seva funció, lliurament o coherència. Es farà servir per modificacions i correccions de normativa

52.dc.relation.isversionof

És versió de. El document descrit és una versió, edició o adaptació d'un document anterior. Han de ser canvis substancials del contingut o reflecteix una evolució lineal

53.dc.relation.references

Referencia. Referència a un recurs que és referenciat, citat o d'alguna manera indicat pel document descrit

54.dc.relation.replaces

Substitueix. Referència a un recurs que substitueix, desplaça o reemplaça el document descrit

55.dc.relation.requires

Requereix. Referència a un recurs que és requerit pel recurs descrit per recolzar la seva funció, lliurament o coherència. Es farà servir per modificacions i correccions de normativa

56.dc.relation.uri

Enllaç a un document relacionat

57.dc.rights

Condicions d'ús. Informació dels drets sobre aquest recurs. Inclou informació com els drets d’accés, drets de propietat intel·lectual (IPR), copyrights, referències a documents legals que descriuen com utilitzar un recurs, etc * Es fa servir una llista controlada, d'acord a la Circular per la qual s'aprova el BCNROC

58.dc.rights.accessRights

Drets d'accés. Informació dels drets d’accés sobre aquest recurs. Es fa constar informació sobre les restriccions de visualització, cerca o ús del recurs. Aquestes restriccions poden venir determinades pel mateix recurs o per la categoria de l’usuari. Es fa servir una llista controlada, amb els valors següents: obert, tancat, embargat, restringit

59.dc.rights.license

Drets del document

60.dc.rights.notes

Detall de les condicions d’ús. Petita explicació de la restricció dels drets

61.dc.rights.rightsHolder

Propietari dels drets. Persona o organització propietària o que gestiona els drets d'un recurs * Només es farà constar quan siguin drets restringits o sense drets

62.dc.rights.uri

Més informació dels drets d’ús. Enllaç al text de la llicència Creative Commons que explica les condicions d’accés del recurs.

63.dc.source

Font. En casos de documents digitalitzats, peu d’impremta del document original

64.dc.subject

Matèria. Tema del recurs. Vocabulari controlat amb la Llista d'encapçalaments de matèria en català (LEMAC) però no s'usen els subencapçalaments de forma, geogràfics o temporals

65.dc.subject.category

Categoria temàtica. Categories temàtiques generals d'una llista prescrita. Es fa servir una llista controlada, traducció al català de la Taxonomia de Datos.gob, que s'utilitza per a la reutilització de recursos d'informació. Els valors són: ciència-tecnologia, comerç, cultura-oci, demografia, economia, educació, energia, esport, habitatge, hisenda, indústria, legislació-justícia, medi-ambient, medi-rural-pesca, ocupació, salut, sector-públic, seguretat, societat-benestar, transport, turisme, urbanisme-infraestructures

66.dc.subject.classification

Classificació temàtica del document

67.dc.subject.forma

Tipus de document. Serveix per agrupar i afinar diferents tipologies: tipus de documents (acords, enquestes, etc.); forma dels documents (articles, parts de llibre, documents digitalitzats, etc.) i tipologies d'imatges (fotografies aèries, maquetes, etc.) ; Es fa servir una llista controlada.

68.dc.subject.imagurb

Matèria d'imatges. Tema d'un recurs fotogràfic. Vocabulari controlat amb el Tesaure BIMA municipal i la Llista d'encapçalaments de noms i títols de la Biblioteca de Catalunya (Lenoti) pel que fa als onomàstics.

69.dc.subject.other

Matèries de què tracta el document

70.dc.subject.programme

Pla/programa municipal. Tema referent als plans i programes municipals o d'interès municipal. Se segueix una llista controlada elaborada pel SEDAC a partir dels propis plans i es procura posar, sempre que sigui possible, els anys d'aplicació

71.dc.title

Títol. Nom o noms amb què un recurs és conegut formalment

72.dc.title.alternative

Altres títols. Nom o noms usats com a substitut o alternatiu del títol formal. Són títols secundaris, abreviacions d’un títol, traduccions d’un títol, etc.

73.dc.type

Tipus de contingut. Terme que indica la naturalesa o gènere del recurs. Fem servir el vocabulari controlat DCMI Type Vocabulary Els valors que es fan servir son: classe, col·lecció, conjunt de dades, esdeveniment, imatge, imatge en moviment, imatge fixa, objecte físic, recurs interactiu, servei, so, text

Llicència: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grau d'obertura:

Dada i recursos

Etiquetes

Mostra més Oculta

Informació addicional

Camp Descripció
Títol Catàleg del Repositori Obert de Coneixement de l'Ajuntament de Barcelona (BCNROC)
Més informació https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui
Agenda 2030. ODS Principal ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Agenda 2030. ODS Colateral 1 N/A
Agenda 2030. ODS Colateral 2 N/A
Font SEDAC (Servei de Documentació i Accés al Coneixement)
Geolocalització No
Format Long disponible No
Informació històrica No
API CKAN disponible
Token requerit No
Gerència Gerència de Serveis Generals
Departament SEDAC (Servei de Documentació i Accés al Coneixement)
Data publicació 22/01/2018
Freqüència actualització Mensual
Visites recents (últimes 2 setmanes) 9
Visites totals 1582