Catàleg del Repositori Obert de Coneixement de l'Ajuntament de Barcelona (BCNROC)

Conjunt de metadades i enllaç als documents del repositori de documents públics de l'Ajuntament de Barcelona (BCNROC).

Camp Descripció

accrualPeriodicity (Periodicitat)

Periodicitat d'una revista o publicació periòdica

accrualPolicy (Estat de la col·lecció)

La política d'ingrés d'ítems en una col·lecció. S'indica si una col·lecció està oberta o tancada, viva o morta

contributor.author (Autor)

Autor o autors del document Es consignen els autors, sempre que siguin creadors del document (p.ex. els departaments o entitats que elaboren el document, els fotògrafs, els autors d'articles de revista, de monografies, etc…) Vocabulari controlat parcialment amb la Llista d'encapçalaments de noms i títols de la Biblioteca de Catalunya (Lenoti)

contributor.other (Col·laborador)

Persona o entitat responsable de fer contribucions al contingut del recurs, però que no són creadors directes del contingut: editors de contingut, traductors, prologuistes, etc... Vocabulari controlat amb la Llista d'encapçalaments de noms i títols de la Biblioteca de Catalunya (Lenoti)

coverage.spatial (Cobertura geogràfica)

Característiques espacials del recurs com ara llocs determinats, barris, carrers i districtes. Es fa servir una llista controlada. Els criteris que se segueixen són: per als carrers: Nomenclàtor de carrers de Barcelona, per als barris: nom del barri (Barcelona : barri). Exemple: Gràcia (Barcelona : Barri) El nom del barri s'agafa de les fitxes de barri: http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/inf/barris/index.htm i per als districtes: Barcelona. Districte núm. Nom del districte (exemple: Barcelona. Districte 1. Ciutat Vella)

coverage.temporal (Cobertura temporal)

Característiques temporals del recurs com ara períodes, una data o un grup de dates.

coverage.vigencia (Vigència)

Condició per determinar que en aquests moments un document és vigent o aplicable. És un camp de validació útil per a la gestió interna de certs documents

date.available (Disponible)

Data en què el recurs estarà o és disponible. * Si no s'omple, el sistema el carrega automàticament

date.created (Data d'aprovació/creació)

Data de creació del contingut del recurs. En els documents normatius, és la data d'aprovació En les mesures de govern i en els informes, és la data de presentació al Consell Plenari *En els documents del Registre d’estudis i informes és la data d’encàrrec de l’informe o estudi. Se seguirà la norma ISO 8601

date.issued (Data de publicació)

Data d'emissió formal (per exemple, la publicació) del recurs. * En general, és la data de publicació * En els documents normatius, la data de publicació en el BOP, GM, etc. * En els documents del Registre d’estudis i informes és la data de versió definitiva del document * En els documents digitalitzats, data de publicació del document original * És la data en què es comunica alguna cosa als ciutadans (bans, discursos, conferències, dossiers de premsa)

date.review (Data de revisió)

Data en la que un recurs haurà de ser revisat. Format: Seguint la norma ISO 8601, el format serà AAAA-MM-DD, on A=any, M=mes i D=dia.

date.valid.final (Fi vigència)

Data en què deixa de ser vigent una normativa o un acte administratiu. Format: Seguint la norma ISO 8601

date.valid.inici (Inici vigència)

Data en què comença a ser vigent una normativa o un acte administratiu. Format: Seguint la norma ISO 8601

description (Nota)

Qualsevol descripció o nota que no sigui el resum i que es consideri d’interès per a l’usuari.

description.LegislationChangedBy (Afectació passiva)

Indica les normes o sentències que modifiquen, substitueixen, deroguen o despleguen, en part o en la seva totalitat, la norma descrita.

description.LegislationChanges (Afectació activa)

Indica les normes que queden modificades, derogades o desplegades per la norma descrita.

description.abstract (Resum)

Resum del contingut del document

description.provenance (Digitalització. Detalls tècnics)

Dades tècniques referents a la digitalització dels documents: dispositiu, etc. i data. * Complementat amb les metadades: Relation.Isformatof, Description.sponsorship, Format.medium

description.sponsorship (Digitalització. Responsables)

Informació sobre els responsables de la digitalització d'un document S'indica l'empresa que fa la digitalització (Agència responsable de l’esdeveniment) i el departament que fa l’encàrrec de la digitalització (l'Òrgan responsable de l’esdeveniment). * Complementat amb les metadades: Relation.Isformatof, Description.provenance, Format.medium

description.tableofcontents (Conté)

Llista de subunitats d'un document

disposal (Instruccions de conservació i eliminació del recurs)

Instruccions de conservació i eliminació del recurs

disposal.action (Acció de retenció)

Acció a prendre quan s'acaba el període de retenció (eliminar, traspassar a un arxiu, etc.)

disposal.retentionPeriod (Període de retenció)

Període de temps específic pel qual el recurs ha de mantenir-se retingut

format (Format)

Manifestació física o digital del recurs. Serveix per determinar el programari, maquinari o un altre equip necessari per a mostrar o operar el recurs Es segueix una llista controlada, d'acord amb la a llista de Tipus d'internet mitjans de comunicació [MIME]. Exemple: application/pdf

format.extent (Extensió)

Durada o tamany del recurs descrit Es recomana fer servir valors controlats. # Mides: píxels x píxels (en el cas de les imatges) # Durada: minuts, segons, fraccions de segons (en el cas dels vídeos) # Pes: Els Mbytes que pesa el fitxer # Característiques: b/n, color, so Exemples: 21 min. ; 150 p. ; 899 Kb No es posa quan d'una descripció pengen diversos fitxers

format.medium (Format original)

Suport físic del recurs Es farà servir únicament per indicar el format original d'una fotografia o vídeo digitalitzat, inclosa la durada

identifier.BG (ID Hyperion)

Núm. Identificador del document a l'antic repositori Digibab

identifier.ab (ID Ajuntament)

Identificadors numèrics que poden constar en certs documents municipals (per exemple, la referència intern en els informes jurídics)

identifier.availability (Disponibilitat del recurs)

Data (normalment un rang) en que el recurs estarà o ha estat disponible

identifier.citation (Citació)

Codificació de la informació que identifica la cita bibliogràfica d'un article de revista, o d'un altre recurs bibliogràfic

identifier.entitat (Tipus d’entitat)

Serveix per agrupar la documentació per tipus d’entitat del qual emana. Es fa servir una llista controlada. Els valors que es fan servir són: associacions, consells, consorcis, districtes, entitats públiques empresarials, fundacions, organismes autònoms, societats mercantils

identifier.imagurb (Topogràfic)

Signatura que identifica cadascuna de les imatges d'Urbanisme.

identifier.imagurbcd (Núm. Cd/DVD)

Núm. del CD/DVD codi que identifica la ubicació física dels TIFFs de les fotografies d'Urbanisme.

identifier.isbn (ISBN)

El número internacional normalitzat per a llibres (International Standard Book Number)

identifier.issn (ISSN)

És un codi internacional d'identificació de revistes, diaris, etc.. ISSN (International Standard Serial Number)

identifier.mandat (Mandat de govern)

Període de 4 anys de política municipal. Serveix per recuperar els documents que s’han generat durant un mandat. Llista controlada. Els valors actuals son: LLISTA DE VALIDACIÓ PER LA METADADA identifier.mandatQuan comença i quan acaba cada mandat: Mandat 2015-Actualitat: de 13/06/2015 a actualitat. Mandat 2011-2015: de 01/07/2011 a 12/06/2015. Mandat 2007-2011: de 16/06/2007 a 30/06/2011. Mandat 2003-2007: de 14/06/2003 a 15/06/2007. Mandat 1999-2003: de 03/07/1999 a 13/06/2003. Mandat 1995-1999: de 17/06/1995 a 02/07/1999. Mandat 1991-1995: de 05/07/0991 a 16/06/1995. Mandat 1987 - 1991: de 30/06/1987 a 04/07/1991. Mandat 1983 - 1987: de 24/05/1983 a 29/06/1987. Mandat: 1979 - 1983: de 19/04/1979 a 23/05/1983. Mandats anteriors a 1979: (no consta). Es fa servir una llista controlada elaborada per el SEDAC Aquesta metadada es posa només als documents següents: Acords, actes i ordres del dia dels Òrgans de Govern, Acords Òrgans de Govern, Comptes, Declaracions institucionals, Decrets d’Alcaldia, Documents de l’alcalde, Documents del Registre d’estudis i informes, Dossiers i Notes de premsa, Informes presentats als Òrgans de Govern, Memòries generals, Mesures de govern, Plans estratègics municipals, Plans de treball, Pressupostos i Comptes, Vídeos institucionals

identifier.uri (URI)

Identificador per a l’original analògic o per a l’objecte nascut digital.

language (Llengua)

Llengua o llengües del contingut intel·lectual del recurs Es fa servir una llista controlada, seguint la norma ISO 639.2

provenance (Procedència)

Declaració de qualsevol canvi en la propietat i custòdia del recurs des de la seva creació, que siguin significatives per la seva autenticitat, integritat, i la interpretació.

publisher (Publicat per)

Entitat responsable de fer accessible un recurs. Pot ser una persona, una organització o un servei. * En els casos de documentació digitalitzada, s'utilitza aquest camp per fer constar l'editor del document original, si en té.

relation (Enllaç)

Relació entre el recurs descrit i un altre recurs que hi està relacionat S'utilitza per enllaçar amb recursos que no estan a BCNROC, per relacionar diverses versions lingüístiques d’un mateix document...

relation.hasformat (Té format)

El recurs descrit és el mateix contingut intel·lectual del recurs referenciat, però presentat en un altre format. Nota: el document descrit és el document originat per un altre anterior Utilitzat per les digitalitzacions

relation.haspart (Té part)

Referència a un recurs que s'inclou ja sigui física o lògicament en el recurs descrit.

relation.hasversion (Té versió)

El document descrit té una versió, edició, o adaptació en un document posterior. Han de ser canvis substancials del contingut o reflecteix una evolució lineal

relation.isbasedon (Es basa en)

Relació «transversal» amb un altre recurs, ja sigui de naturalesa similar o d'un recurs totalment independent. S'inspira o utilitza l'altre recurs

relation.isbasisfor (És base per)

Relació «transversal» amb un altre recurs, ja sigui de naturalesa similar o d'un recurs totalment independent que, no obstant, inspira l'altre recurs

relation.isformatof (És format de)

El recurs descrit és el mateix contingut intel·lectual del recurs referenciat, però presentat en un altre format. Nota: el document descrit és el document que origina el document referenciat. Nota: el document descrit és el document que origina el document referenciat Utilitzat per les digitalitzacions

relation.ispartof (És part de)

Referència a un recurs relacionat del qual el recurs descrit és una part física o lògica

relation.isreferencedby (Referenciat per)

Referència a un recurs que referencia, cita o d'alguna manera indica el document descrit

relation.isreplacedby (Substituït per)

Referència a un recurs que el substitueix, desplaça o reemplaça

relation.isrequiredby (Requerit per)

Referència a un recurs que requereix el recurs descrit per recolzar la seva funció, lliurament o coherència. Es farà servir per modificacions i correccions de normativa

relation.isversionof (És versió de)

El document descrit és una versió, edició o adaptació d'un document anterior. Han de ser canvis substancials del contingut o reflecteix una evolució lineal

relation.references (Referencia)

Referència a un recurs que és referenciat, citat o d'alguna manera indicat pel document descrit

relation.replaces (Substitueix)

Referència a un recurs que substitueix, desplaça o reemplaça el document descrit

relation.requires (Requereix)

Referència a un recurs que és requerit pel recurs descrit per recolzar la seva funció, lliurament o coherència. Es farà servir per modificacions i correccions de normativa

rights (Condicions d'ús)

Informació dels drets sobre aquest recurs. Inclou informació com els drets d’accés, drets de propietat intel·lectual (IPR), copyrights, referències a documents legals que descriuen com utilitzar un recurs, etc * Es fa servir una llista controlada, d'acord a la Circular per la qual s'aprova el BCNROC

rights.accessRights (Drets d'accés)

Informació dels drets d’accés sobre aquest recurs. Es fa constar informació sobre les restriccions de visualització, cerca o ús del recurs. Aquestes restriccions poden venir determinades pel mateix recurs o per la categoria de l’usuari. Es fa servir una llista controlada, amb els valors següents: obert, tancat, embargat, restringit

rights.notes (Detall de les condicions d’ús)

Petita explicació de la restricció dels drets

rights.uri (Més informació dels drets d’ús)

enllaç al text de la llicència Creative Commons que explica les condicions d’accés del recurs.

rights.valid (Data en la que el control d'accés termina)

Validesa dels drets de propietat intel·lectual. Serveix per controlar a partir de quan es pot donar accés obert a un document que, fins a la data, ha estat embargat per protegir els drets.

rightsHolder (Propietari dels drets)

Persona o organització propietària o que gestiona els drets d'un recurs * Només es farà constar quan siguin drets restringits o sense drets

source (Font)

En casos de documents digitalitzats, peu d’impremta del document original

subject (Matèria)

Tema del recurs. Vocabulari controlat amb la Llista d'encapçalaments de matèria en català (LEMAC) però no s'usen els subencapçalaments de forma, geogràfics o temporals

subject.category (Categoria temàtica)

Categories temàtiques generals d'una llista prescrita. Es fa servir una llista controlada, traducció al català de la Taxonomia de Datos.gob, que s'utilitza per a la reutilització de recursos d'informació. Els valors són: ciència-tecnologia, comerç, cultura-oci, demografia, economia, educació, energia, esport, habitatge, hisenda, indústria, legislació-justícia, medi-ambient, medi-rural-pesca, ocupació, salut, sector-públic, seguretat, societat-benestar, transport, turisme, urbanisme-infraestructures

subject.forma (Tipus de document)

Serveix per agrupar i afinar diferents tipologies: tipus de documents (acords, enquestes, etc.); forma dels documents (articles, parts de llibre, documents digitalitzats, etc.) i tipologies d'imatges (fotografies aèries, maquetes, etc.) ; Es fa servir una llista controlada.

subject.imagurb (Matèria d'imatges)

Tema d'un recurs fotogràfic. Vocabulari controlat amb el Tesaure BIMA municipal i la Llista d'encapçalaments de noms i títols de la Biblioteca de Catalunya (Lenoti) pel que fa als onomàstics.

subject.programme (Pla/programa municipal)

Tema referent als plans i programes municipals o d'interès municipal. Se segueix una llista controlada elaborada pel SEDAC a partir dels propis plans i es procura posar, sempre que sigui possible, els anys d'aplicació

title (Títol)

Nom o noms amb què un recurs és conegut formalment

title.alternative (Altres títols)

Nom o noms usats com a substitut o alternatiu del títol formal. Són títols secundaris, abreviacions d’un títol, traduccions d’un títol, etc.

type (Tipus de contingut)

Terme que indica la naturalesa o gènere del recurs. Fem servir el vocabulari controlat DCMI Type Vocabulary Els valors que es fan servir son: classe, col·lecció, conjunt de dades, esdeveniment, imatge, imatge en moviment, imatge fixa, objecte físic, recurs interactiu, servei, so, text

Llicència: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grau d'obertura:

Dada i recursos

Etiquetes

Mostra més Oculta

Informació addicional

Camp Descripció
Títol Catàleg del Repositori Obert de Coneixement de l'Ajuntament de Barcelona (BCNROC)
Més informació https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui
Font SEDAC (Servei de Documentació i Accés al Coneixement)
Geolocalització No
Format Long disponible No
Informació històrica No
API CKAN disponible
Token requerit No
Gerència Gerència de Recursos
Departament SEDAC (Servei de Documentació i Accés al Coneixement)
Data publicació 22/01/2018
Freqüència actualització Mensual
Visites recents (últimes 2 setmanes) 10
Visites totals 866