Traffic state information in the city of Barcelona by sections. Real time data, in relation to average time and 15 minute prediction.

Traffic street sections of the city of Barcelona information with his actual weather, in relation to the actual weather and the predicted weather in 15 minutes.

Les dades pubIicades són supervisades pels operadors del Centre de Gestió de la Mobilitat abans de la seva publicació. Els elements de mesura del trànsit són majoritàriament sensors instal•lats sota l'asfalt que mesuren variacions de camp magnètic provocades pel pas de masses metàl·liques (vehicles). Tanmateix s'utilitzen sensors amb tecnologia infrarroja i càmeres amb tractament d'imatge. La informació de cada estació detectora es tradueix a nivell de servei del tram associat de forma qualitativa (valors sense unitats, de 1 a 5) en base a uns llindars particulars, sense accés públic, definits per cada una de les estacions i en els que poden influir variables com la distància a la línia de detenció, l’amplada del carril, el tipus i característiques constructives de cada sensor,...

La predicció de 15 minuts sempre es calcula en funció de la situació actual i del comportament històric del mateix període de temps.

A partir de novembre del 2017, s'incorporen fitxers històrics agrupats mensualment i classificats per l'any i el mes, informació que conté el nom del recurs. La informació s'emmagatzema automàticament amb els mateixos indicadors que en el recurs a temps real, anomenat ITINERARIS_ITINERARIS però en format .csv . Els espais temporals irregulars responen a la invariabilitat de l'estat del trànsit.
La previsualització del fitxer històric no s'habilita fins a finalitzar el mes.

OBSERVACIONS
- Els recursos històrics d'aquest dataset entre els mesos de setembre'18 fins a abril'19 no contemplen totes les dades degut a una incidència tècnica, la qual es corregeix amb data 30/4/2019.
- Els històrics del mes d'abril'20 i maig'20 no contenen informació degut a la interrupció del servei en relació a la COVID-19.
- Degut a una incidència tècnica, l'acumulat del mes de desembre de 2021 no conté informació del tram temporal 2/12 al 13/12.
- Degut a una incidència tècnica no es disposen dades entre el 14 de març de 2023 i el 6 de novembre de 2023. Es poden consultar també dades històriques relacionades amb el trànsit al dataset Informació sobre l'estat del trànsit als trams de la ciutat de Barcelona

Field Description

*00.DEFINICIÓ DE CAMPS

ESTRUCTURA DEL RECURS A TEMPS REAL (Exemple: 1#1#20180516104551#305#307#1#1#1)

*01.Primer valor

Identificador del tram (Exemple: 1)

*02.Segon valor

Disponibilitat de la informació (0 = no disponible / 1 = disponible) Exemple: #1

*03.Tercer valor

Data en format AAAAMMDD seguit del temps en format HHMMSS (Exemple: #20180516104551)

*04.Quart valor

Temps actual en segons (Exemple: #305)

*05.Cinquè valor

Temps previst en segons (Exemple: #307). Valor calculat en base al mateix tipus de dia, o el mateix dia en dates anteriors de la BBDD històrica.

*06.Sisè valor

Temps de recorregut futur (Valors: -1 / 0 / 1 / 2 )(Exemple: #1). Valor calculat tenint en compte l'històric la tendència (segons).

*07.Setè valor

Factor de referència actual (Valors: -1 / 0 / 1 / 2 ) (Exemple: #1). Valor calculat en base a l'últim període d'integració, la diferència entre el temps real i l'habitual(Una progressió a futur de l'històric).

*08.Vuitè valor

Tendència del trànsit (empitjora, es manté...) (Valors: -1 / 0 / 1 / 2 ) (Exemple: #1). Valor calculat amb la mitjana dels 3 últims períodes d'integració o factors de referència.

00.DEFINICIÓ DE CAMPS

ESTRUCTURA DELS RECURSOS HISTÒRICS

01.idTram

Identificador del tram. Veure més informació a Relació de trams de la via pública de la ciutat de Barcelona

02.infoDisponible

Disponibilitat de la informació (0 = no disponible / 1 = disponible)

03.data

Data del registre

04.tempsActual

Temps actual en segons

05.tempsPrevist

Temps previst en segons. Valor calculat en base al mateix tipus de dia, o el mateix dia en dates anteriors de la BBDD històrica.

06.tempsRecorregutFutur

Temps de recorregut futur. Valor calculat tenint en compte l'històric la tendència (segons).

07.factorReferenciaActual

Factor de referència actual . Valor calculat en base a l'últim període d'integració, la diferència entre el temps real i l'habitual(Una progressió a futur de l'històric).

08.tendencia

Tendència del trànsit (empitjora, es manté...). Valor calculat amb la mitjana dels 3 últims períodes d'integració o factors de referència.

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Information

Field Description
Title Traffic state information in the city of Barcelona by sections. Real time data, in relation to average time and 15 minute prediction.
More information http://com-shi-va.lameva.barcelona.cat/en/transit
Agenda 2030. SDG Principal SDG 11: Sustainable cities and communities
Agenda 2030. SDG Collateral 1 N/A
Agenda 2030. SDG Collateral 2 N/A
Source Web del trànsit de l'Ajuntament de Barcelona
Geolocation No
Long format available No
Historical information Yes
CKAN API available Yes
Token required No
Management Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència
Department Direcció de serveis d'Informació i atenció ciutadana
Publication Date 17/02/2011
Update frequency Five minutes
Recent Views (last 2 weeks) 57
Total Views 5225