Incidencias, quejas, sugerencias, consultas y agradecimientos gestionados por el Ayuntamiento de Barcelona

Incidencias, quejas, sugerencias, consultas y agradecimientos de la ciudadanía al Ayuntamiento de Barcelona. Incorpora el tipo de petición, la clasificación temática, las fechas de alta y cierre, la localización y los canales de entrada y de respuesta.

Incidències, queixes, suggeriments, consultes i agraïments gestionats per l'Ajuntament de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona publica dades de les incidències, queixes, suggeriments, consultes i agraïments rebuts per part de la ciutadania. També es publiquen algunes peticions de servei que corresponen a sol•licituds d’un servei del programa de serveis municipals.

Del conjunt d’aquestes peticions ciutadanes s’han exclòs les peticions anul·lades o no tramitades per falta de dades d’identificació del ciutadà o ciutadana que expressa la petició.

Aquestes dades es publiquen trimestralment, sobre peticions gestionades durant el període, de forma acumulada des de principis d’any.

Per facilitar la interpretació de les dades, es detalla la descripció de cadascun dels camps o elements de les columnes del fitxer.

 • Fitxa ID: codi d'identificació de la petició ciutadana.
 • Tipus de petició:

  Incidències: comunicacions d'un fet o irregularitat localitzat en un espai i temps concret que requereix una actuació. Aquesta irregularitat afecta a un element del mobiliari urbà o a un servei o nivell de servei ofert i establert per part de l’Ajuntament de Barcelona.
  Queixes: comunicacions d’una disconformitat o d'una insatisfacció relativa a unes expectatives que no han estat satisfetes o a una situació prolongada en el temps.
  Suggeriments: idees o propostes per a la millora d’algun aspecte de la ciutat o servei municipal.
  Consultes: demandes d'informació sobre la ciutat o els serveis municipals.
  Agraïments: reconeixements d’un bon funcionament dels serveis municipals.
  Petició de servei: servei municipal del catàleg de serveis de l’Ajuntament que es gestiona mitjançant el mateix sistema que les incidències, queixes i suggeriments.

 • Àrea, Element i Detall: classificació temàtica interna de les peticions de la ciutadania per a la seva gestió:

  Àrea: classificació conceptual de temes de la ciutat o del funcionament dels serveis públics municipals.
  Element: en general, concepte o objecte afectat en la petició expressada.
  Detall: en general, problema o incidència concret de l’element.

 • Dia, mes i any d'alta o entrada de la petició.
 • Dia, mes i any de tancament o finalització de la gestió efectuada per l'Ajuntament en relació a la petició.
 • Per a peticions amb ubicació s'indica el barri (i el codi de barri), el districte (i el codi de districte), la secció censal, el tipus i nom de la via, el número i les coordenades de geolocalització (ETRS89 i WGS84).
 • Suport: canal d'entrada de la petició.
 • Canal de resposta escollit pel ciutadà/na per rebre la resposta a la petició. Particularitats:

  Immediata: peticions que, pel compromís de servei o resolució que tenen assignat, es donen per respostes informant al ciutadà/na del termini de resolució en el moment d'efectuar la petició. El ciutadà/na no rep una resposta específica.
  No vol resposta: el ciutadà/na no desitja resposta a la comunicació efectuada.

Nota sobre la ubicació de les peticions:

Com a criteri general es publica la ubicació d'aquelles peticions de manteniment i neteja de l'espai urbà i sobre el funcionament dels serveis municipals.
Per a peticions de temàtiques que, majoritàriament, fan referència a activitats que tenen lloc a espais públics i/o privats es publiquen les dades de barri i districte i el codi de la secció censal per garantir la privacitat.
En determinades peticions no es publica cap dada relativa a la ubicació per vetllar per la privacitat, intimitat o seguretat de les persones.
Finalment, no es publica cap dada relativa a la ubicació de les consultes i els agraïments.

Campo Descripción

01.FITXA_ID

Número d'ID de la fitxa

02.TIPUS

Tipus de l'entrada

03.AREA

Àrea de l'entrada

04.ELEMENT

Element de l'àrea de l'entrada

05.DETALL

Descripció de l'entrada

06.DIA_DATA_ALTA

Dia d'alta de l'entrada

07.MES_DATA_ALTA

Mes d'alta de l'entrada

08.ANY_DATA_ALTA

Any d'alta de l'entrada

09.DIA_DATA_TANCAMENT

Dia de baixa de l'entrada

11.MES_DATA_TANCAMENT

Mes de baixa de l'entrada

12.ANY_DATA_TANCAMENT

Any de baixa de l'entrada

13.CODI_DISTRICTE

Codi numèric del districte

14.DISTRICTE

Nom del districte

15.CODI_BARRI

Codi numèric del barri

16.BARRI

Nom del barri

17.SECCIO_CENSAL

Secció censal

18.TIPUS_VIA

Tipus de la via de l'adreça

19.CARRER

Nom del carrer de l'adreça

20.NUMERO

Número de l'adreça

21.COORDENADA_X

Coordenada X

22.COORDENADA_Y

Coordenada Y

23.LONGITUD

Coordenada de longitud

24.LATITUD

Coordenada de latitud

25.SUPORT

Suport des d'on es registra l'entrada

26.CANALS_RESPOSTA

Canal utilitzat per la comunicació de la resposta

Licencia: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grado de apertura:

Datos y Recursos

Etiquetas

Mostrar más Esconder

Información Adicional

Campo Descripción
Título Incidencias, quejas, sugerencias, consultas y agradecimientos gestionados por el Ayuntamiento de Barcelona
Más información https://atencioenlinia.ajuntament.barcelona.cat/
Agenda 2030. ODS Principal ODS 16: Paz, justícia e instituciones sólidas
Agenda 2030. ODS Colateral 1 N/A
Agenda 2030. ODS Colateral 2 N/A
Fuente Ajuntament de Barcelona. Sistema IRIS de gestió d'incidències, reclamacions i suggeriments
Geolocalización Sí, con visualización en mapa
Formato Long disponible No
Información histórica
API CKAN disponible
Token requerido No
Gerencia Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència
Departamento Direcció de Serveis d'Informació i Atenció Ciutadana. Departament d'Avaluació d'Incidències i Qualitat
Fecha publicación 02/02/2017
Frecuencia actualización Trimestral
Visitas Recientes (últimas 2 semanas) 153
Visitas Totales 12984