Travel expenses of the government team

List of travel expenses of the government team, which is formed of the mayor, the councilors, and the commissioners of the City Council of Barcelona. During the 2019-2023 term, the mayor's trips were published separately. For the 2023-2027 term, this list includes the mayor's travel expenses.

Els conceptes de despesa són:
allotjament,
desplaçament, i
altres despeses (inclou les despeses de manutenció durant el viatge justificades documentalment).

Per als viatges on manquin les despeses d’allotjament i/o desplaçament, cal entendre que no han estat assumides per l’Ajuntament de Barcelona.

Els viatges es publiquen un cop la despesa (dietes, desplaçament i allotjament) està totalment liquidada. Això es produeix passats tres mesos des de la finalització del viatge (termini per a justificar documentalment les despeses realitzades).

Field Description

01.Num_de_registre

Número de registre intern de l’aplicatiu intern corresponent al viatge

02.Exercici

Any de realització del viatge (mana la data de tornada)

03.Resum_del_concepte_Facturat

Concepte del viatge

04.Titular

Persona que ha realitzat el viatge i al qual s’imputen les despeses

05.Motiu_viatge

Motiu del viatge

06.Concepte

Concepte de la despesa: Allotjament / Desplaçament / Altres despeses (inclou les despeses de manutenció durant el viatge justificades documentalment).

07.Import

Import de la despesa

08.Data_sortida

Data de sortida

09.Data_arribada

Data de retorn del viatge. En cas de viatges amb diverses destinacions, data de marxa de la destinació en qüestió

10.Destinacio

Ciutat o lloc de destinació

11.Pais_destinacio

País de destinació

12.Càrrec

Càrrec que ocupa la persona en el moment de la realització del viatge

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Information

Field Description
Title Travel expenses of the government team
More information https://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/es/informacion-institucional-y-organizativa/#viajes-regidores
Agenda 2030. SDG Principal SDG 16: Peace, justice and strong institutions
Agenda 2030. SDG Collateral 1 N/A
Agenda 2030. SDG Collateral 2 N/A
Source Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Direcció de Serveis Generals
Geolocation No
Long format available No
Historical information Yes
CKAN API available Yes
Token required No
Management Gerència de Recursos
Department Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Direcció de Serveis Generals
Publication Date 11/11/2019
Update frequency Monthly
Recent Views (last 2 weeks) 15
Total Views 1647