Extended information on electric vehicle charging stations in the city of Barcelona

Extended information on electric vehicle charging stations in the city of Barcelona

NOTA:Durant els mes de juliol i fins al 3 d'agost de 2023, i amb la finalitat d'oferir un millor servei, s'ha realitzat un canvi en el software de gestió dels punts de recàrrega del vehicle elèctric de la ciutat de Barcelona gestionats per B:SM.
Amb data 3 d'agost de 2023 s'el.limina el recurs locations_punts_recarrega.json, quedant susbtituït per el recurs locations_punts_recarrega_mi.json. Perdoneu les molèsties que us puguem ocasionar.

Aquest dataset s'enllaça mitjançant locations amb tots els datasets referents a Recàrrega de vehicle elèctric a la ciutat de Barcelona

NOTA: A partir de l'octubre de 2022 es generen, amb periodicitat trimestral, fitxers històrics.

Field Description

01.gelfs_version

Número de versió de l'especificació GELFS

02..locations

02.01.id

Cadena de text d'identificació única per cada localització semàntica

02.02.network_brand_name

Nom oficial de la xarxa

02.03.network_name

Nom oficial de la xarxa de càrrega a la que pertanyen les estacions de càrrega

02.04..contact

Informació de contacte de la localització/proveïdor de càrrega

02.04.01.operator_phone

Número de telèfon

02.04.02.operator_website

Lloc web

02.05..coordinates

Coordenades geogràfiques de la localització

02.05.01.latitude

Coordenada geogràfica de latitud

02.05.02.longitude

Coordenada geogràfica de longitud

02.06..adress

Adreça estructurada de la localització

02.06.01.adress_string

Adreça completa

02.06.02.street_number

Codi carrer

02.06.03.street_name

Nom carrer

02.06.04.locality

Localitat

02.06.05.admin_area

Àrea administrativa

02.06.06.postal_code

Codi postal

02.06.07.country_code

Codi país

02.06.08.language_code

Codi de l'idioma

02.07..opening_hours

Hores operatives de l'estació de càrrega

02.07.01.weekday_begin

Dia de la setmana d' inici

02.07.02.weekday_end

Dia de la setmana de fi

02.07.03.hour_begin

Hora d'inici

02.07.04.hour_end

Hora de fi

02.08..acces_restriction

Restriccions d'entrada i/o de càrrega en aquesta localització de càrrega

02.09..host

Negoci individual, entitat o organització que estiona aquesta localització

02.09.01.name

Nom de l'organització que gestiona

02.09.02..adress

Adreça de l'organització que gestiona

02.09.02.01.adress_string

Adreça completa

02.09.02.02.street_number

Codi carrer

02.09.02.03.street_name

Nom carrer

02.09.02.04.locality

Localitat

02.09.02.05.admin_area

Àrea administrativa

02.09.02.06.postal_code

Codi postal

02.09.02.07.country_code

Codi país

02.09.02.08.language_code

Codi idioma

02.09.03..contact

Informació de l'organització que gestiona

02.09.03.01.operator_phone

Número de telèfon

02.09.03.02.operator_website

Lloc web

02.10..stations

Informació de les estacions d'aquesta localització

02.10.01.id

Identificador

02.10.02.label

Marca distintiva associada amb l'estació. Enllaça amb el camp Station_id del dataset Estacions de recàrrega de vehicle elèctric a la ciutat de Barcelona

02.10.03..coordinates

Coordenades geogràfiques indicant la localització exacta de l'estació

02.10.03.01.latitude

Latitud

02.10.03.02.longitude

Longitud

02.10.04..ports

Ports de càrrega associats a aquesta estació

02.10.04.01.id

Identificador

02.10.04.02.connector_type

Tipus de connector

02.10.04.03.power_kw

Potència màxima de sortida en quilowatts

02.10.04.04.charging_mecanism

Cable o endoll

02.10.04.05..port_status

Indicadors de l'estat del port i els temps d'inici i fi

02.10.04.05.01.last_updated

Hora i data última actualització de l'estat

02.10.04.06..autentications

Identificació i mètodes de pagament per aquest port

02.10.04.06.01.authentication_id

identificador d'autenticació

02.10.04.06.02.payement_requiered

Especifica si aquest és de pagament o no. Nota: és possible que la càrrega no tingui cost però requereixi identificació.

02.10.04.06.03..authentication_urls

Llista d'URL's

02.10.04.06.03.01.port_auth_url

URL d'identificació per aquest port de càrrega

02.10.04.06.03.02.station_auth_url

URL d'identificació per l'estació

02.10.04.06.03.03.location_auth_url

URL d'identificació per la localització

02.10.04.06.04.notes

02.10.04.06.05.reservable

Indicador si aquest port de càrrega es reservable o no

02.10.04.06.06.wheelchair_access_only

Indicador si aquest port de càrrega està reservat per a minusvàlids

02.10.04.06.07.dedicated_parquing

Indicador di aquesta estació té aparcaments especialitzats per a la càrrega

02.10.05..notes

Text adicional per a la descripció de l'estació

02.10.06..url

URL completa de l'estació

02.11.onstreet_location

Indicador si la localització és al carrer o interior

02.12.opening_date

Data de posada en marxa de la localització

02.13.language_code

Codi ISO compost per dues lletres, indicant el codi de llenguatge delscomponents de l'adreça

02.14.last_updated

Timestamp última actualització de l'estat

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Information

Field Description
Title Extended information on electric vehicle charging stations in the city of Barcelona
More information https://www.endolla.barcelona/en/
Agenda 2030. SDG Principal SDG 7: Affordable and clean energy
Agenda 2030. SDG Collateral 1 N/A
Agenda 2030. SDG Collateral 2 N/A
Source B:SM Barcelona de Serveis Municipals
Geolocation No
Long format available No
Historical information Yes
CKAN API available No
Token required No
Management Gerència d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
Department B:SM
Publication Date 22/02/2021
Update frequency Instant
Recent Views (last 2 weeks) 20
Total Views 1524