Survey on the digital divide in the city of Barcelona

Survey on the digital divide in the city of Barcelona

FITXA TÈCNICA

Àmbit

Municipi de Barcelona.

Univers

Població de Barcelona de 16 anys i més.

Grandària de la mostra

2.542 enquestes.

Metodologia

Principalment entrevista telefònica amb suport informàtic (CATI) + entrevistes personals amb suport informàtic (CAPI) per al tancament d’algunes quotes.

Procediment de mostreig

Mostreig aleatori estratificat. Els estrats es formen per l’encreuament del territori amb el sexe i l’edat dels ciutadans. S’apliquen quotes per cadascun d’aquests estrats. A més, s’estableixen quotes per nacionalitat i persones en situació d’atur en cada zona.

### Afixació

Fixa (mínim de 450) per cada una de les 5 zones (zona 1: barris amb RFD, renda familiar disponible, baixa; zona 2: barris amb RFD mitjana-baixa; zona 3: barris amb RFD mitjana; zona 4: barris amb RFD mitjana-alta; zona 5: barris amb RFD alta) per assolir una alta significació estadística territorial. Dins de les zones, és proporcional a la població segons el padró municipal d’habitants.

Ponderació

En funció de la població objectiu real en cadascuna de les 5 zones per obtenir els resultats del conjunt de la població.

Error mostral

Per a un nivell de confiança del 95,5% (2s), i P = Q, l'error és de ±1,9% per al conjunt de la mostra i entre ±4,0% (RFD mitjana-baixa) i ± 4,6% (RFD alta) per a cadascuna de les 5 zones amb les que s’ha classificat el territori (Veure zones de renda al document Fitxa tècnica completa ).

Data de realització

Del 15 d’octubre al 2 de novembre de 2020

Empresa de treball de camp

Institut Opinòmetre

NOTES IMPORTANTS

Es pot consultar la informació tècnica en el Registre d'Enquestes i d'Estudis d'Opinió.

Field Description

Metainformació

Qüestionari Variables i valors

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Info

Field Description
Title Survey on the digital divide in the city of Barcelona
More information https://ajuntament.barcelona.cat/en/administrative-information/public-opinion-poll-register
Agenda 2030. ODS Principal ODS 4: Quality education
Agenda 2030. ODS Colateral 1 ODS 5: Gender equality
Agenda 2030. ODS Colateral 2 ODS 9: Industry, innovation and infrastructure
Source Enquesta sobre l'escletxa digital a la ciutat de Barcelona
Geolocation No
Long format available No
Historical information Yes
CKAN API available Yes
Token required No
Management Gerència d'Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports
Department Fundació BIT Habitat
Publication Date 21/01/2021
Update frequency According to availability/needed
Recent Views (last 2 weeks) 9
Total Views 1280