Arribem als 400 datasets amb la publicació de 2 de nous. Es tracta de fitxers de noms. Un fa referència a la freqüència dels 25 noms més comuns de nens i nenes nascuts a la ciutat de Barcelona per a cada any, des de 1996. L’altre és una sèrie històrica sobre la freqüència dels 50 noms de ciutadans empadronats a la ciutat de Barcelona més comuns segons gènere i per dècada de naixement.