Authorizations for ordinary terraces on public use space in the city of Barcelona

Authorizations for ordinary terraces in public use space, by seasons and annually, in the city of Barcelona. These are restaurants and food shops that, regarding their typology, their authorization is allowed.

Field Description

01.DATA_EXPLO

Data d'explotació de les dades.

02.OCUPACIO

Tipus d’ocupació autoritzada: Espai públic / Espai privat d’us públic

03.CODI_DISTRICTE

Número de districte

04.NOM_DISTRICTE

Nom del districte

05.CODI_BARRI

Número de barri

06.NOM_BARRI

Nom del barri

07.EMPLACAMENT

Adreça de l’ocupació autoritzada

08.SUPERFICIE_OCUPADA

Metres quadrats de superfície autoritzada

09.TAULES

Nombre de taules autoritzades

10.CADIRES

Nombre de cadires autoritzades

  1. TAULES_VORERA

Nombre de taules autoritzades en vorera

12.CADIRES_VORERA

Nombre de cadires autoritzades en vorera

13.TAULES_CALCADA

Nombre de taules autoritzades en calçada

14.CADIRES_CALCADA

Nombre de cadires autoritzades en calçada

15.ORDENACIO

Tipus d'ordenació aplicada a l'emplaçament: General, Zona d'excel•lència i Zona de criteris territorials.

16.VIGENCIA

Període de vigència de l'autorització: temporada (fins el 31/10), anual (fins el 31/12)

17.X_ETRS89

Coordenada X en format ETRS89

18.Y_ETRS89

Coordenada Y en format ETRS89

19.LATITUD

Coordenada geogràfica de latitud

20.LONGITUD

Coordenada geogràfica de longitud

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Information

Field Description
Title Authorizations for ordinary terraces on public use space in the city of Barcelona
More information https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/en
Agenda 2030. SDG Principal SDG 11: Sustainable cities and communities
Agenda 2030. SDG Collateral 1 N/A
Agenda 2030. SDG Collateral 2 N/A
Source Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat
Geolocation Yes, with map view
Long format available No
Historical information Yes
CKAN API available Yes
Token required No
Management Ecologia, Urbanisme , Infraestructures i Mobilitat
Department Anàlisis i Avaluació de Serveis
Publication Date 26/07/2019
Update frequency Biannual
Recent Views (last 2 weeks) 26
Total Views 3319