Proximity to public green spaces in the city of Barcelona

Proximity to the public green space in the city of Barcelona according to the age of the population

Les següents dades consideren variables com la velocitat de desplaçament a peu, el pendent topogràfic dels carrers i la presència d’elements per millorar la mobilitat vertical, definits de la manera següent:
- Velocitat de desplaçament de la població en funció del grup d’edat. De 0 a 4 anys i de 75 anys o més —considerats els col·lectius més vulnerables— la velocitat utilitzada és de 2 km/h, mentre que per la resta d’edats la velocitat emprada ha estat de 4 km/h.
- Pendent topogràfic dels carrers. Com més pronunciat sigui el pendent, menor serà la velocitat de desplaçament. El resultat és que els parcs que es troben en zones de forts pendents cobreixen àrees més petites en comparació amb les àrees que cobreixen els parcs que es troben en zones planes.
- Presència d’elements per millorar la mobilitat vertical (ascensors i escales mecàniques). S’han considerat diferents velocitats de desplaçament als trams on hi ha escales mecàniques i ascensors. En particular, s’aplica 1,8 km/h per a les escales mecàniques, mentre que per als ascensors se suma mig minut al temps de desplaçament del tram per tal de representar el temps d’espera i funcionament de l’ascensor.
En funció del CAMP DE CERCA es generarà un mapa de calor de les distàncies a l'espai verd públic segons el grup d'edat.

Field Description

00.

CAMPS DE CERCA

01.vulbrk

Velocitat de desplaçament de 2km/h

02.adultbrk

Velocitat de desplaçament de 4km/h

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Information

Field Description
Title Proximity to public green spaces in the city of Barcelona
More information https://coneixement-eu.bcn.cat/widget/atles-resiliencia/en_index_espais_verds.html
Agenda 2030. SDG Principal SDG 13: Climate action
Agenda 2030. SDG Collateral 1 N/A
Agenda 2030. SDG Collateral 2 N/A
Source Ajuntament de Barcelona
Geolocation Yes, no map view
Long format available No
Historical information Yes
CKAN API available No
Token required No
Management Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures
Department Resiliència Urbana
Publication Date 15/07/2022
Update frequency According to availability/needed
Recent Views (last 2 weeks) 16
Total Views 658