New Citizen Entities General File of the city of Barcelona

The Citizen Entities General File is one of the instruments of the City of Barcelona relationship with entities and defacto groupsof the city. Its creation is provided in the Rules governing public participation (Article 9) and is regulated by the Rules governing the General index of citizens' organizations (BOP 26/2/2004).

NOTA: Atenent a un canvi tecnològic, a partir del 12/4/2023 , aquest dataset passa a substituir al Fitxer General d'Entitats Ciutadanes de la ciutat de Barcelona , el qual es mantindrà publicat per tal de que puguin ser consultades les dades històriques dels seus recursos.
Els camps Total_Voluntaris, Total_professionals i Tipus_Activitat s'informaran a mida de que es disposi d'aquestes dades.

Es publiquen fitxers històrics que contenen les dades publicades l'última setmana del semestre. Estan ordenats per l'any i el semestre, informació que es mostra en el nom del recurs.

Field Description

01.Tipologia_E_GF

Tipologia de l'entitat. Indica si es tracta d'una entitat o grup de fet. Totes les entitats tenen aquest camp amb el valor "E"

02.Nif

NIF de l'entitat

03.Total_Voluntaris

Nombre de voluntaris que participen a les activitats de l'entitat

04.Total_Professionals

Nombre total de professionals que treballen a l'entitat

05.Tipus_Activitat

Indica si l'activitat és de tipus "permanent" o "temporal"

06.Forma_Juridica

Indica la forma jurídica amb la qual s'ha constituït l'entitat

07.Codi_E_GF

Codi identificador de l'entitat

08.Nom_E_GF

Nom de l'entitat

09.Nom_Popular

Nom pel qual es coneix popularment a l'entitat

10.Sigla

Sigla corresponent a l'entitat

11.Nom_Poblacio

Nom de la població on es troba l'entitat

12.Codi_Districte

Codi de districte seguint la codificació de l'Ajuntament de Barcelona

13.Nom_Districte

Nom del districte

14.Codi_Barri

Codi del barri

15.Nom_Barri

Nom del barri

16.Url_Preferent

URL preferent

17.Any_Constitucio

Any de constitució de l'entitat

18.Sector_Territorial

Territori en el qual l'entitat desenvolupa les seves activitats

19.Total_Socis

Nombre total de socis de l'entitat

20.Telefon_Preferent

Telèfon preferent de contacte

21.Correu_Preferent

Adreça preferent de correu electrònic

22.Sector_Tematic_1

Primer sector temàtic : Tema principal al que es dedica l'entitat.

23.Sector_Tematic_2

Segon sector temàtic: Altra tema al que es pot dedicar l'entitat. Pot no estar informat

24.Sector_Tematic_3

Tercer sector temàtic: Altre tema al que es pot dedicar l'entitat. Pot no estar informat

25.XXSS_Instagram

Instagram

26.XXSS_Twitter

Twitter

27.XXSS_Facebook

Facebook

28.XXSS_Altres

Altres xarxes socials

29.Codi_tipus_via

Codi tipus via codificat AjBCN

30.Tipus_Via

Tipus via

31.Codi_Carrer

Codi carrer codificació AjBCN

32.Nom_Carrer

Nom del carrer

33.Codi_número_carrer

Codi número carrer codificació AjBCN

34.Numero_Carrer

Número

35.Escala

Escala

36.Pis

Pis

37.Porta

Porta

38.Latitud

Latitud

39.Longitud

Longitud

40.X_ETRS89

Coordenada X en ETRS89

41.Y_ETRS89

Coordenada Y en ETRS89

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Information

Field Description
Title New Citizen Entities General File of the city of Barcelona
More information http://governobert.bcn.cat/en/participation
Agenda 2030. SDG Principal SDG 16: Peace, justice and strong institutions
Agenda 2030. SDG Collateral 1 SDG 17: Partnerships for the goals
Agenda 2030. SDG Collateral 2 N/A
Source Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme
Geolocation Yes, with map view
Long format available No
Historical information Yes
CKAN API available Yes
Token required No
Management Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència
Department Departament d'Associacionisme i Iniciatives Ciutadanes
Publication Date 12/04/2023
Update frequency Monthly
Recent Views (last 2 weeks) 45
Total Views 454