(DUM) parking lot in the city of Barcelona

Number of parking lots done on the day before in Urban Freight Transport area (DUM ) of the city of Barcelona

Field Description

'01. result

Resultat del procés de consulta

01.01. fecha

Data de la consulta

01.02. totalTiques

Nombre total de tiquets DUM processats

01.03. ListaDUMS

Array de trams DUM processats

01.03.01. idZonaDUM

Identificador de la zona DUM . Consultar ID_TRAMO a Informació dels trams dels aparcaments en superfície a la ciutat de Barcelona

01.03.02. direccion

Adreça postal de la zona DUM

01.03.03. tarifa

Array d'informació de la tarifa de la zona DUM

01.03.03.01 descripcion

Descripció de la tarifa

01.03.03.02. tipoFraccion

Tipus de fracció aplicat a la tarifa

01.03.03.03. importeFraccion

Tarifa de la zona DUM

01.03.03.04. importeMaximo

Màxima tarifa aplicable

01.03.03.05. tiempoMaximo

Temps màxim d'estacionament al tram DUM

01.03.04. horario

Array de dades d'horari del tram DUM

01.03.04.01. descripcion_horario

Descripció de l'horari

01.03.04.02. soloEnHorario

Tag que indica si només es pot estacionar dins l'horari (1=true, 0 =false)

01.04. plazas

Nombre de vehicles amb plaça al tram DUM

01.05. tickets

Tiquets processats al tram DUM

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Info

Field Description
Title (DUM) parking lot in the city of Barcelona
More information https://www.areaverda.cat/en/
Source ÀREA de B:SM
Geolocation Yes, no map view
Long format available No
Historical information No
CKAN API available No
Token required No
Management Gerència d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
Department B:SM
Publication Date 16/06/2020
Update frequency Daily
Recent Views (last 2 weeks) 11
Total Views 446