Zone trees of the city of Barcelona

The trees in the area of the city of Barcelona are those located in the squares, flower beds, gazebos or small garden spaces. It provides benefits to the city and citizens such as protection against noise, CO2 absorption, shade and also has an ornamental function.
This dataset complemens of Street trees of the city of Barcelona and of the Trees in the parks of the city of Barcelona.

Important: A partir del 23/03/2021 es deixen de publicar els formats .rdf i .xml i .kml, afegint el format .json.
Aquest canvi correspon a una optimització del procediment intern de publicació on s’ha procurat, en la mesura del possible, mantenir al màxim l’estructura de camps fins ara publicada. No obstant s’ omet algun camp però se n’afegeixen de nous com són el nom i codi de barri i districte, o les coordenades també en un camp únic.
Tanmateix, i amb l’objectiu d'augmentar el valor qualitatiu de les dades, no es publiquen els arbres en estats que no aportaven cap valor, per la qual cosa el nombre total de registres és lleugerament inferior respecte la publicació que es realitzava fins l’esmentada data.

Es publiquen fitxers històrics que contenen les dades publicades l'última setmana del trimestre. Estan ordenats per l'any i el trimestre, informació que es mostra en el nom del recurs.

Observació sobre la descàrrega de recursos: Degut a l'elevat volum de registres d'aquest dataset, alguns formats en que es publica poden presentar dificultats de descàrrega en certs navegadors. Es recomana utilitzar l'opció de "Guardar el contingut de l'enllaç".

Field Description

*00.

ESTRUCTURA A PARTIR DE 23/03/2021

*01.codi

Codi de l'element

*02.x_etrs89

Coordenada X ETRS89

*03.y_etrs89

Coordenada Y ETRS89

*04.latitud

Latitud

*05.longitud

Longitud

*06.tipus_element

Tipus d'element

*07.espai_verd

Espai verd al que pertany l'element

*08.adreca

Adreça de l'element

*09.cat_especie_id

ID de l'espècie de l'element

*10.nom_cientific

Nom científic de l'element

*11.nom_castella

Nom en castellà de l'element

*12.nom_catala

Nom en català de l'element

*13.categoria_arbrat

Categoria de l'element

*14.data_plantacio

Data de plantació

*15.tipus_aigua

Tipus d'aigua de rec

*16.tipus_reg

Tipus de rec necessari

*17.geom

Geometria de la localització

*18.catalogacio

Catalogació

*19.codi_barri

Codi del barri

*20.nom_barri

Nom del barri

*21.codi_districte

Codi del districte

*22.nom_districte

Nom del districte

00.

ESTRUCTURA ANTERIOR A 23/03/2021

01.CODI

Codi de l'element

02.X_ETRS89

Coordenada X en format ETRS89

03.Y_ETRS89

Coordenada Y en format ETRS89

04.LATITUD_WGS84

Coordenada de latitud en format WGS84

05.LONGITUD_WGS84

Coordenada de longitud en format WGS84

06.TIPUS_ELEMENT

Tipus d'element

07.ESPAI_VERD

Espai verd al que pertany l'element

08.ADRECA

Adreça de l'element

09.ALCADA

Alçada de l'element

10.CAT_ESPECIE_ID

ID de l'espècie de l'element

11.NOM_CIENTIFIC

Nom científic de l'element

12.NOM_CASTELLA

Nom en castellà de l'element

13.NOM_CATALA

Nom en català de l'element

14.CATEGORIA_ARBRAT

Categoria de l'element

15.AMPLADA_VORERA

Amplada de la vorera

16.DATA_PLANTACIO

Data de plantació

17.TIPUS_AIGUA

Tipus d'aigua necessària

18.TIPUS_REG

Tipus de reg necessàri

19.TIPUS_SUPERFICIE

Superfície on es troba l'element

20.TIPUS_SUPORT

Suport on es troba l'element

21.COBERTURA_ESCOCELL

Cobertura de l'escocell

22.MIDA_ESCOCELL

Mida de l'escocell

23.VORA_ESCOCELL

Vora de l'escocell

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Information

Field Description
Title Zone trees of the city of Barcelona
More information http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/en/services/the-city-works/urban-management/coordinating-improvement-measures-in-public-areas/management-of-trees
Agenda 2030. SDG Principal SDG 15: Life on land
Agenda 2030. SDG Collateral 1 SDG 11: Sustainable cities and communities
Agenda 2030. SDG Collateral 2 N/A
Source Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
Geolocation Yes, with map view
Long format available No
Historical information Yes
CKAN API available Yes
Token required No
Management Gerència de Serveis Urbans
Department Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona
Publication Date 06/04/2018
Update frequency Weekly
Recent Views (last 2 weeks) 71
Total Views 6658