Effects on green urban areas due to intensity of touristic activities in the city of Barcelona

Green areas in the city of Barcelona that are located in medium or high-intensity areas of touristic activity and which may therefore be subjected to greater use and their function for the resident population altered

El següent dataset creua informació sobre els nivells d’intensitat turística i la distribució dels espais verds públics a la ciutat. L’objectiu és identificar aquelles zones verdes que es troben en àrees d’intensitat turística mitjana o alta i que, per tant, poden patir una major pressió d’ús i veure alterada la seva funció de cara a la població resident.
Per generar aquest dataset s’han utilitzat les egüents bases de dades:
- Espais verds urbans
- Parcs
- Parcs històrics
- Interiors d’illa i places verdes (mínim cobertura vegetal >30% i superfície permeable >40%)
- Àmbits de la ciutat classificats com ‘Espais de Gran Afluència’ (EGAs) per la Direcció de Turisme de l’ Ajuntament de Barcelona

Field Description

00.

CAMPS DE CERCA

01.nom

Nom de l'espai verd

02.districte

Districte

03.tipus

Tipus d'espai verd

04.Area_Ha

Àrea espai verd

05.capacitat

Capacitat espai verd

06.NOM_EGA (nom parc)

Nom del parc

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Information

Field Description
Title Effects on green urban areas due to intensity of touristic activities in the city of Barcelona
More information https://coneixement-eu.bcn.cat/widget/atles-resiliencia/en_index_pressio_turistica.html
Agenda 2030. SDG Principal SDG 8: Decent work and economy growth
Agenda 2030. SDG Collateral 1 SDG 11: Sustainable cities and communities
Agenda 2030. SDG Collateral 2 N/A
Source Ajuntament de Barcelona
Geolocation Yes, no map view
Long format available No
Historical information Yes
CKAN API available No
Token required No
Management Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures
Department Resiliència Urbana
Publication Date 06/09/2022
Update frequency According to availability/needed
Recent Views (last 2 weeks) 20
Total Views 628