Incidències, queixes, suggeriments, consultes i agraïments gestionats per l'Ajuntament de Barcelona

Incidències, queixes, suggeriments, consultes i agraïments de la ciutadania a l'Ajuntament de Barcelona. Incorpora el tipus de petició, la classificació temàtica, les dates d'alta i tancament, la localització i els canals d'entrada i resposta. Les coordenades s'expressen en el sistema geogràfic (longitud i latitud).

Incidències, queixes, suggeriments, consultes i agraïments gestionats per l'Ajuntament de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona publica dades de les incidències, queixes, suggeriments, consultes i agraïments rebuts per part de la ciutadania. També es publiquen algunes peticions de servei que corresponen a sol•licituds d’un servei del programa de serveis municipals.

Del conjunt d’aquestes peticions ciutadanes s’han exclòs les peticions anul·lades o no tramitades per falta de dades d’identificació del ciutadà o ciutadana que expressa la petició.

Aquestes dades es publiquen trimestralment, sobre peticions gestionades durant el període, de forma acumulada des de principis d’any.

Per facilitar la interpretació de les dades, es detalla la descripció de cadascun dels camps o elements de les columnes del fitxer.

 • Fitxa ID: codi d'identificació de la petició ciutadana.
 • Tipus de petició:
  > Incidències: comunicacions d'un fet o irregularitat localitzat en un espai i temps concret que requereix una actuació. Aquesta irregularitat afecta a un element del mobiliari urbà o a un servei o nivell de servei ofert i establert per part de l’Ajuntament de Barcelona.
  > Queixes: comunicacions d’una disconformitat o d'una insatisfacció relativa a unes expectatives que no han estat satisfetes o a una situació prolongada en el temps.
  > Suggeriments: idees o propostes per a la millora d’algun aspecte de la ciutat o servei municipal.
  > Consultes: demandes d'informació sobre la ciutat o els serveis municipals.
  > Agraïments: reconeixements d’un bon funcionament dels serveis municipals.
  > Petició de servei: servei municipal del catàleg de serveis de l’Ajuntament que es gestiona mitjançant el mateix sistema que les incidències, queixes i suggeriments.
 • Àrea, Element i Detall: classificació temàtica interna de les peticions de la ciutadania per a la seva gestió:
  > Àrea: classificació conceptual de temes de la ciutat o del funcionament dels serveis públics municipals.
  > Element: en general, concepte o objecte afectat en la petició expressada.
  > Detall: en general, problema o incidència concret de l’element.
 • Dia, mes i any d'alta o entrada de la petició.
 • Dia, mes i any de tancament o finalització de la gestió efectuada per l'Ajuntament en relació a la petició.
 • Per a peticions amb ubicació s'indica el barri (i el codi de barri), el districte (i el codi de districte), la secció censal, el tipus i nom de la via, el número i les coordenades de geolocalització (ETRS89 i WGS84).
 • Suport: canal d'entrada de la petició.
 • Canal de resposta escollit pel ciutadà/na per rebre la resposta a la petició. Particularitats:
  > Immediata: peticions que, pel compromís de servei o resolució que tenen assignat, es donen per respostes informant al ciutadà/na del termini de resolució en el moment d'efectuar la petició. El ciutadà/na no rep una resposta específica.
  > No vol resposta: el ciutadà/na no desitja resposta a la comunicació efectuada.

Nota sobre la ubicació de les peticions:
> Com a criteri general es publica la ubicació d'aquelles peticions de manteniment i neteja de l'espai urbà i sobre el funcionament dels serveis municipals.
> Per a peticions de temàtiques que, majoritàriament, fan referència a activitats que tenen lloc a espais públics i/o privats es publiquen les dades de barri i districte i el codi de la secció censal per garantir la privacitat.
> En determinades peticions no es publica cap dada relativa a la ubicació per vetllar per la privacitat, intimitat o seguretat de les persones.
> Finalment, no es publica cap dada relativa a la ubicació de les consultes i els agraïments.

Llicència: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grau d'obertura:

Dada i recursos

Etiquetes

Mostra més Oculta

Informació addicional

Camp Descripció
Títol Incidències, queixes, suggeriments, consultes i agraïments gestionats per l'Ajuntament de Barcelona
Més informació http://w10.bcn.es/StpQueixesWEB/prepararFormularioBtoB.do?i=c
Font Ajuntament de Barcelona. Sistema IRIS de gestió d'incidències, reclamacions i suggeriments
Geolocalització Sí, amb visualització a plànol
Informació històrica
API CKAN disponible
Gerència Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència
Departament Direcció de Serveis d'Informació i Atenció Ciutadana. Departament d'Avaluació d'Incidències i Qualitat
Data publicació 02/02/2017
Freqüència actualització Trimestral
Visites recents (últimes 2 setmanes) 65
Visites totals 2990