Distribución territorial de la renta familiar en la ciudad de Barcelona

Distribución territorial de la renta familiar en la ciudad de Barcelona.

Distribució territorial de la renda familiar a Barcelona

En aquest apartat es reprodueixen les dades de l’Índex de Renda familiar Disponible que calcula, analitza i difon l’equip tècnic de http://barcelonaeconomia.bcn.cat, del Gabinet Tècnic de Programació. En aquest lloc web es troben els documents que analitzen anualment aquestes dades.

Objectiu de l'indicador

L'objectiu del model és, a partir d'una dada de referència coneguda per a la ciutat, estimar la renda mitjana o capacitat econòmica del residents de Barcelona en una doble dimensió: territorial (per a les zonificacions estadístiques de la ciutat: zones de recerca, zones estadístiques, barris i districtes) i temporal. Els valors obtinguts no corresponen, per tant, a individus ni a llars, sinó que són mitjanes aplicables al conjunt dels residents de les diferents unitats territorials. Els resultats es presenten sistemàticament indexats i per càpita. Es tracta de conèixer territorialment la capacitat econòmica i la posició relativa de cada unitat geogràfica en relació amb la resta de zones i amb la mitjana de la ciutat.

Àmbit geogràfic i temporal

L'àmbit territorial d'anàlisi comprèn la ciutat de Barcelona. Fins a l’any 2007 es van presentar els resultats en mitjanes per a les 248 zones de recerca petites, per a les 38 zones estadístiques grans i els 10 districtes. Des de llavors, els càlculs es realitzen per als 73 barris i per als 10 districtes

Disseny de l'Índex RFD

A partir dels càlculs de les macromagnituds de la Renda Familiar Bruta Disponible i la Renda Familiar Bruta disponible per càpita elaborats per l'Idescat es construeix un model micromunicipal basat en la combinació de variables relatives al nivell d'estudis de la població resident, la situació laboral, les característiques del parc de turismes i els preus del mercat residencial.

L’indicador de Renda Familiar Disponible per càpita de Barcelona és un indicador teòric que es construeix a partir de les variables esmentades anteriorment, que s’actualitzen periòdicament. Permet conèixer la posició relativa de cadascuna de les unitats territorials en relació amb la mitjana de la ciutat, fixada en un valor igual a cent. El 2012 s’ha substituït la darrera taxa d’atur oficial per les dades d’atur per barris, disponibles des de 2011.

Campo Descripción

01.Any

Any de les dades

02.Codi_Districte

Codi del districte de la ciutat de Barcelona

03.Nom_Districte

Nom del districte de la ciutat de Barcelona

04.Codi_Barri

Codi del Barri de la ciutat de Barcelona

05.Nom_Barri

Nom del barri de la ciutat de Barcelona

06.Població

Població de la ciutat de Barcelona

07.Índex RFD Barcelona = 100

Índex renda familiar per la ciutat de Barcelona

Licencia: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grado de apertura:

Datos y Recursos

Etiquetas

Mostrar más Esconder

Información Adicional

Campo Descripción
Título Distribución territorial de la renta familiar en la ciudad de Barcelona
Más información http://www.bcn.cat/estadistica/castella/dades/barris/economia/renda/rdfamiliar/index.htm
Fuente Ajuntament de Barcelona. Oficina Municipal de Dades
Geolocalización No
Información histórica
API CKAN disponible
Token requerido No
Gerencia Gerència Municipal
Departamento Oficina Municipal de Dades - Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Fecha publicación 14/03/2013
Frecuencia actualización Anual
Visitas Recientes (últimas 2 semanas) 50
Visitas Totales 2318