Average occupation of the population of the city of Barcelona. Reading registers of inhabitants.

The data refers to the reading registers of the inhabitants who live in Barcelona in the first of January every year, classified by the occupation average rate.

From year 2007 to 2015, the readings refer to the 30th of June of every year and since 2016 it refers to the 1st of January.

El Padró municipal d'habitants és el registre administratiu on consten els veïns d'un municipi i constitueix una prova de la seva residència. Cada ajuntament s'encarrega de la creació, la gestió i el manteniment del seu padró. Es tracta d'un registre de dades personals regulat per la Llei de bases de règim local i la Llei de protecció de dades.

L’Ajuntament (Departament d’Estadística i Difusió de Dades) elabora una explotació estadística del Padró municipal d'habitants. Les dades fan referencia a la població resident a Barcelona a 1 de gener de cada any, segons les variables de classificació: sexe, edat, lloc de naixement, nacionalitat i nivell acadèmic. A partir d’aquestes dades també es calcula l’ocupació mitjana del domicili.

Les dades estan per barris.

El sexe es refereix al sexe biològic de la persona. Segons l’OMS, el “sexe” fa referencia a les característiques biològiques i fisiològiques que defineixen a homes i dones, mentre que el “gènere” es refereix als rols, conductes, activitats i atributs construïts socialment que una cultura determinada considera apropiats per a homes i dones. D’acord amb aquesta descripció, l’OMS considera que “home” i “dona” són categories de sexe, mentre que “masculí” i “femení” són categories de gènere.

L’ocupació mitjana es refereix al nombre de persones que ocupen un domicili. Es el resultat de dividir el nombre de persones empadronades entre el nombre de domicilis que hi ha a la ciutat.

Field Description

01.Any

Any de les dades

02.Codi_Districte

Codi del districte de la ciutat de Barcelona

03.Nom_Districte

Nom del districte de la ciutat de Barcelona

04.Codi_Barri

Codi del Barri de la ciutat de Barcelona

05.Nom_Barri

Nom del barri de la ciutat de Barcelona

06.Població

Poblacio de la ciutat de Barcelona

07.Domicilis

Domicilis de la ciutat de Barcelona

08.Ocupacio_mitjana_ (persones_ per_ domicili)

Ocupació mitjana (persones per domicili) de la ciutat de Barcelona

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Info

Field Description
Title Average occupation of the population of the city of Barcelona. Reading registers of inhabitants.
More information http://www.bcn.cat/estadistica/angles/dades/tpob/pad/padro/index.htm
Source Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Geolocation No
Historical information Yes
CKAN API available Yes
Token required No
Management Gerència Municipal
Department Oficina Municipal de Dades - Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Publication Date 19/07/2018
Update frequency Annual
Recent Views (last 2 weeks) 38
Total Views 919