Official population by neighbourhood by origin of birth, autonomous community and provinces and by genre of the city of Barcelona

The data refers to the living population of Barcelona on the first of January of every year, approved by the INE (Instituto Nacinal de Estadística) classified by place of birth, by autonomous community and province and by genre.

Xifres oficials de població El President de l’INE, amb l’informe favorable del Consell d’Empadronament, eleva al Govern la proposta de xifres oficials de població dels municipis espanyols referides a 1 de gener de cada any, per a la seva aprovació mitjançant Reial Decret, declarant així com oficials les xifres de població resultants de la revisió del padró municipal i procedint a la seva publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat. Les xifres es difonen per l’INE un cop publicades en el BOE. Les dades fan referencia a la població resident a Barcelona a 1 de gener de cada any, segons les variables de classificació: sexe, edat, lloc de naixement i nacionalitat. Les dades publicades en aquest dataset fan referència al sexe. El sexe es refereix al sexe biològic de la persona. Segons l’OMS, el “sexe” fa referencia a les característiques biològiques i fisiològiques que defineixen a homes i dones, mentre que el “gènere” es refereix als rols, conductes, activitats i atributs construïts socialment que una cultura determinada considera apropiats per a homes i dones. D’acord amb aquesta descripció, l’OMS considera que “home” i “dona” són categories de sexe, mentre que “masculí” i “femení” són categories de gènere.

Lloc de naixement. Lloc on ha nascut una persona, es a dir, el lloc de residencia habitual de la mare en el moment del naixement. Les dades es presenten per comunitat autònomes i per províncies.

Field Description

01.Any

Any de les dades

02.Codi_Districte

Codi del districte de la ciutat de Barcelona

03.Nom_Districte

Nom del districte de la ciutat de Barcelona

04.Codi_Barri

Codi del Barri de la ciutat de Barcelona

05.Nom_Barri

Nom del barri de la ciutat de Barcelona

06.Sexe

Sexe de les persones

07.CCAA

Comunitat Autònoma de naixement de la persona

08.Proví­ncia naixement

Província de naixement de la persona

09.Nombre

Nombre de persones

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Info

Field Description
Title Official population by neighbourhood by origin of birth, autonomous community and provinces and by genre of the city of Barcelona
More information http://www.bcn.cat/estadistica/angles/dades/barris/tpob/pad/ine/index.htm
Source Institut Nacional d'Estadística (INE)
Geolocation No
Historical information Yes
CKAN API available Yes
Management Gerència Municipal
Department Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Publication Date 14/03/2013
Update frequency Annual
Recent Views (last 2 weeks) 3
Total Views 603