Census omission by gender and neighbourhoods of the city of Barcelona

The data comes from the variations of discharges (by birth, migration, omission) and losses (due to death, emigration, undue inclusion or duplication) registered in the Municipal Register of inhabitants during the year.

Els resultats del moviment natural -naixements i defuncions- per Barcelona, districtes i barris, són els registrats al Padró municipal, classificats pel lloc de residència. Els resultats definitius d’aquests fets demogràfics (naixements, defuncions i matrimonis), els publica l’INE i es donen per Barcelona i d’altres àmbits territorials. La font primària d’informació són les butlletes estadístiques d’inscripció per naixement, defunció i matrimoni, en el Registre Civil.

El Padró Municipal registra diversos tipus de variacions, d’alta i de baixa, que poden estar associades, amb un canvi residencial amb origen o procedència de l’estranger, o d’una altra regió d’Espanya. Aquestes variacions es registren per pròpia iniciativa de l’interessat o d’altres són executades d’ofici per la pròpia administració municipal. Les variacions poden ser:

Altes i baixes per canvi de residència amb origen o destí de l’estranger o d’altre regió d’Espanya.

Altes per omissió sense procedència o amb procedència de l’estranger. Aquestes es produeixen quan un resident habitual en un municipi sol•licita la seva inscripció en el Padró declarant que no coneix figurar inscrit en el Padró d’un altre municipi o en el Padró de espanyols residents a l’estranger, o bé quan l’ajuntament declara, d’ofici, la inscripció en el Padró d’una persona que resideix habitualment en el municipi i no figura inscrit en el seu Padró, seguint el procediment administratiu establert.

Field Description

01.Any

Any de les dades

02.Codi_Districte

Codi del districte de la ciutat de Barcelona

03.Nom_Districte

Nom del districte de la ciutat de Barcelona

04.Codi_Barri

Codi del Barri de la ciutat de Barcelona

05.Nom_Barri

Nom del barri de la ciutat de Barcelona

06.Sexe

Sexe de les persones

07.Nombre

Nombre de persones

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Info

Field Description
Title Census omission by gender and neighbourhoods of the city of Barcelona
More information http://www.bcn.cat/estadistica/angles/dades/barris/tdemo/omi/index.htm
Source Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Geolocation No
Historical information Yes
CKAN API available Yes
Management Gerència Municipal
Department Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Publication Date 30/10/2018
Update frequency Annual
Recent Views (last 2 weeks) 4
Total Views 197