Mapes de soroll de corbes isòfones del Mapa Estratègic de Soroll de la ciutat de Barcelona

Els mapes de soroll de corbes isòfones mostren els nivells de soroll a la ciutat amb línies de mateix nivell sonor, segons la tipologia de la font i la franja horària.

Un Mapa Estratègic de Soroll (MES) és un conjunt de mapes que serveixen per avaluar globalment l’exposició de la població al soroll produït per diferents fonts de soroll en una zona determinada, i també són la base per a l’elaboració de plans d’acció. S’elaboren cada 5 anys i s’utilitzen com a eina de gestió per a la millora i recuperació de la qualitat acústica on sigui necessari i per a protegir la bona qualitat acústica en entorns tranquils.

Aquesta informació es pot consultar gràficament als Mapes de dades ambientals. Es poden consultar també els altres datasets disponibles del Mapa Estratègic de Soroll.

Per a més informació sobre el Mapa Estratègic de Soroll, consulta les FAQ dels Mapes de dades ambientals.

CA:

Per l'avaluació del soroll hi ha tres períodes horaris definits per normativa. El període dia és de 7.00 a 21.00 hores; el vespre, de 21.00 a 23.00 hores; i la nit, de 23.00 a 7.00 hores. D'aquests tres períodes s'obtenen els índexs acústics Ld, Le i Ln. A més, hi ha un quart índex acústic, el ponderat dia-vespre-nit (Lden), que correspon a una mitjana ponderada dels índexs Ld, Le i Ln, penalitzant els períodes vespre i nit.

Les dades es proporcionen en GeoPackage (.gpkg). Els recursos en aquest format ja inclouen tant els estils com la geometria dins el propi arxiu. No obstant, s'inclou el fitxer d'estils per a la representació gràfica de les dades, en format QML.

Per treballar amb els recursos d'aquest dataset es recomana el software gratuït i de codi obert QGIS (www.qgis.org).


ES:

Para la evaluación del ruido hay tres períodos horarios definidos por normativa. El período día es de 7.00 a 21.00 horas; la tarde, de 21.00 a 23.00 horas; y la noche, de 23.00 a 7.00 horas. De estos tres períodos se obtienen los índices acústicos Ld, Le y Ln. Además, hay un cuarto índice acústico, el ponderado día-tarde-noche (Lden), que corresponde a una media ponderada de los índices Ld, Le y Ln, penalizando los períodos tarde y noche.

Los datos se proporcionan en formato GeoPackage (.gpkg). Los recursos en este formato ya incluyen tanto los estilos como la geometría dentro del propio archivo. No obstante, se incluye el fichero de estilos para la representación gráfica de los datos, en formato QML.

Para trabajar con los recursos de este dataset se recomienda el software gratuito y de código abierto QGIS (www.qgis.org).


EN:

For noise evaluation there are three time periods defined by regulation. The day period is from 7 am to 9 pm, evening from 9 pm to 11 pm, and night from 11 pm to 7 am. From these three periods, the noise indicators Ld, Le and Ln are obtained. In addition, there is a fourth indicator, the weighted day-evening-night (Lden), which corresponds to a weighted average of the Ld, Le and Ln indicators, penalizing the evening and night periods.

Data are provided in GeoPackage (.gpkg) format. Resources in this format already include both the styles and the geometry within the file itself. Nevertheless, style file is included for the graphical representation of the data, in QML format.

To work with the resources of this dataset the free and open source software QGIS (www.qgis.org) is recommended.

Camp Descripció

01.fid

Identificador únic de l'element / Identificador único del elemento / Unique feature identifier

02.Rang

Rang de soroll / Rango de ruido / Noise range

Llicència: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grau d'obertura:

Dada i recursos

Etiquetes

Mostra més Oculta

Informació addicional

Camp Descripció
Títol Mapes de soroll de corbes isòfones del Mapa Estratègic de Soroll de la ciutat de Barcelona
Més informació https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/mapes-dades-ambientals
Font Ajuntament de Barcelona
Geolocalització Sí, sense visualització a plànol
Format Long disponible No
Informació històrica
API CKAN disponible No
Token requerit No
Gerència Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans
Departament Departament de Qualitat Ambiental
Data publicació 23/09/2020
Freqüència actualització Quinquennal
Visites recents (últimes 2 setmanes) 14
Visites totals 391