Baixes per inscripció indeguda o per caducitat de la població per barris i nacionalitat de la ciutat de Barcelona

Les dades provenen de les variacions d’altes (per naixement, immigració, omissió) i baixes (per defunció, emigració, inclusió indeguda o duplicitat) registrades en el Padró municipal d’habitants, durant el any.

Els resultats del moviment natural -naixements i defuncions- per Barcelona, districtes i barris, són els registrats al Padró municipal, classificats pel lloc de residència. Els resultats definitius d’aquests fets demogràfics (naixements, defuncions i matrimonis), els publica l’INE i es donen per Barcelona i d’altres àmbits territorials. La font primària d’informació són les butlletes estadístiques d’inscripció per naixement, defunció i matrimoni, en el Registre Civil.

El Padró Municipal registra diversos tipus de variacions, d’alta i de baixa, que poden estar associades, amb un canvi residencial amb origen o procedència de l’estranger, o d’una altra regió d’Espanya. Aquestes variacions es registren per pròpia iniciativa de l’interessat o d’altres són executades d’ofici per la pròpia administració municipal. Les variacions poden ser:

Baixes per inscripció indeguda, són les efectuades d’ofici per l’ajuntament per a resoldre duplicitats en el seu Padró o per a donar de baixar aquelles inscripcions que no compleixen amb el requisit exigit de residencia habitual en el municipi.

Baixes per caducitat, és el resultat de l’aplicació de la reforma de la Llei d’estrangeria de 2003 que estableix l’obligació dels estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent, de renovar la seva inscripció padronal cada dos anys i la caducitat d’aquestes inscripcions en cas de no produir-se la renovació, tenint la potestat, l’ajuntament corresponent d’executar d’ofici, la baixa per caducitat de les mateixes.

Camp Descripció

01.Any

Any de les dades

02.Codi_Districte

Codi del districte de la ciutat de Barcelona

03.Nom_Districte

Nom del districte de la ciutat de Barcelona

04.Codi_Barri

Codi del Barri de la ciutat de Barcelona

05.Nom_Barri

Nom del barri de la ciutat de Barcelona

06.Nacionalitat

Nacionalitat de les persones

07.Nombre

Nombre de persones

Llicència: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grau d'obertura:

Dada i recursos

Etiquetes

Mostra més Oculta

Informació addicional

Camp Descripció
Títol Baixes per inscripció indeguda o per caducitat de la població per barris i nacionalitat de la ciutat de Barcelona
Més informació http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/barris/tdemo/baixes/index.htm
Font Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Geolocalització No
Informació històrica
API CKAN disponible
Gerència Gerència Municipal
Departament Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Data publicació 28/04/2017
Freqüència actualització Anual
Visites recents (últimes 2 setmanes) 5
Visites totals 228