2016_publicitat_.xlsx

Informació bàsica sobre els costos de les diferents campanyes de publicitat encarregades per l’Ajuntament i les seves entitats municipals, desglossada per ordenant, campanya i mitjà de difusió.

Dataset: Cost de les campanyes de publicitat encarregades per l'Ajuntament de Barcelona i les seves entitats municipals.

Incrustar