Perfil del contractant de l'Ajuntament de Barcelona

Relació dels anuncis de contractació pública (licitacions, adjudicacions, formalitzacions...) de l'Ajuntament de Barcelona i del seu Grup Municipal.

A “Licitacions_Publicades_PSCP.csv” es troben els anuncis de l'Ajuntament de Barcelona i de tot el seu Grup Municipal publicats en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP). La data a partir de la qual aquesta informació es publica en la PSCP és l'01/06/2016 per l'Ajuntament i progressivament es van incorporar els Ens del Grup Municipal.

A “Licitacions_fins_20160601.csv” es troben els anuncis publicats en el Perfil del Contractant de l'Ajuntament de Barcelona abans de l’01/06/2016 . Aquí també es troben els anuncis dels Ens del Grup Municipal que no disposaven d'un perfil de contractant propi. Definició dels camps d'aquest recurs a continuació.

Camp Descripció
ADJUDICATARI_NIF NIF/CIF de l'adjudicatari
ADJUDICATARI_RAO Rao social de l'adjudicatari
CRITERIS_DESC Criteris d'adjudicació
DATA_ADJUDICACIO Data d'adjudicació
DATA_FINALITZACIÓ Finalització del servei
DATA_FORMALIT Data de formalització
DATA_OBERTURA_PLIQUES_1 Data i hora obertura de públiques 1
DATA_OBERTURA_PLIQUES_2 Data i hora obertura de públiques 2
DATA_PUBL_OF1 Data de publicació mitjà 1
DATA_PUBL_OF2 Data de publicació mitjà 2
DATA_PUBL_OF3 Data de publicació mitjà 3
DATA_PUBL_OF4 Data de publicació mitjà 4
DATA_PUB_ADJUDIC Data de publicació de l'adjudicació
DATA_PUB_FORMALIT Data de publicació de la formalització
DATA_PUB_LICIT Data de publicació de la licitació
DFINAL_OFERTES Data i hora límit presentació ofertes
DINICI_OFERTES Data inici ofertes
ESTAT_DESC Adjudicació, Adjudicació provisional, Licitació
EXPEDIENT Número d'expedient/contracte
IMP_GARANT_PROV Import garantia del proveïdor
IMP_IVA_LICITACIO Import IVA licitació
IMP_NET_LICITACIO Import net licitació
IMP_TOT_LICITACIO Import total licitació
IVA_CONTRACTE IVA del contracte
LLOC_OBERTURA_PLIQUES_1 Lloc obertura de públiques 1
LLOC_OBERTURA_PLIQUES_2 Lloc obertura de públiques 2
MITJA_PUBL_OF1 Mitjà de publicació 1
MITJA_PUBL_OF2 Mitjà de publicació 2
MITJA_PUBL_OF3 Mitjà de publicació 3
MITJA_PUBL_OF4 Mitjà de publicació 4
NUM_OFERTES Número d'ofertes presentades
OBJECTE Descripció de l'objecte a contractació
OBSERVACIONS Si aplica, observacions
ORGANISME Organisme que fa la contractació
PREU_CONTRACTE Import del contracte adjudicat
PROCEDIMENT_DESC Tipus de procediment: OBert, Restringit, Negociat.
PRORROGA Pròrroga del contracte
TERMINI_FORM Termini de formalització
TIPUS_DESC Tipus: Serveis, Obres, Subministraments, etc.
TRAMITACIO Tipus tramitació: Ordinària, Urgent
URL URL
VALOR_ESTIMAT Valor estimat del contracte

Llicència: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grau d'obertura:

Dada i recursos

Etiquetes

Mostra més Oculta

Informació addicional

Camp Descripció
Títol Perfil del contractant de l'Ajuntament de Barcelona
Més informació https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/perfil-de-contractant
Data publicació 2013-10-04
Font Perfil del Contractant
Geolocalització No
Gerència Gerència de Presidència i Economia
Departament Direcció de Coordinació de Contractació Administrativa
Data publicació 04/10/2013
Freqüència actualització Diària
Visites recents (últimes 2 setmanes) 32
Visites totals 336