Columnes:

Nom columnaDescripció
AEBCodi de l’Àrea Estadística Bàsica
BARRICodi de barri
CODI_ILLACodi d’illa
DATA_DADESData de les dades
DISTRICTECodi del districte
HABITANTSNúmero d’habitants
NOM_BARRINom del barri
NOM_DISTRICTENom del districte
NUM_ALTRESNúmero d’altres elements que no són locals, vivendes ni parkings
NUM_LOCALSNúmero de locals
NUM_PARCNúmero de parcel·les
NUM_PARKINGSNúmero de parkings
NUM_VIVENDESNúmero de vivendes
SECC_CENSCodi de la Secció Censal
SUP_CONSSuperfície construida
SUP_LOCALSSuperfície que ocupen els locals
SUP_SERVEISSuperfície que ocupen els serveis
SUP_SOBRE_RASANTSuperfície construïda sobre rasant
SUP_SOLSuperfície del solar
SUP_SOTA_RASANTSuperfície construïda sota rasant