Columnes:

Nom columnaDescripció
ORGANISMEOrganisme que fa la contractació
EXPEDIENTNúmero d'expedient/Contracte
OBJECTEDescripció de l'objecte a contractació
TIPUS_DESCITipus: Serveis, Obres, Subministraments, etc
PROCEDIMENT_DESCTipus de procediment: Obert, Restringit, Negociat
CRITERIS_DESCCriteris d'adjudicació
ESTAT_DESCAdjudicació, Adjudicació provisional, Licitació
DINICI_OFERTESData inici ofertes
DFINAL_OFERTESData i hora límit presentació ofertes
DATA_OBERTURA_PLIQUES_1Data i hora obertura de públiques 1
LLOC_OBERTURA_PLIQUES_1Lloc obertura de públiques 1
DATA_OBERTURA_PLIQUES_2Data i hora obertura de públiques 2
LLOC_OBERTURA_PLIQUES_2Lloc obertura de públiques 2
TRAMITACIOTipus tramitació: Ordinària, Urgent
IMP_NET_LICITACIOImport net licitació
IMP_TOT_LICITACIOImport total licitació
IMP_IVA_LICITACIOImport IVA licitació
PRORROGA
VALOR_ESTIMAT
IMP_GARANT_PROVImport garantia del proveïdor
NUM_OFERTESNúmero d'ofertes presentades
DATA_ADJUDICACIOData d'adjudicació
ADJUDICATARI_NIFNIF/CIF de l'adjudicatari
ADJUDICATARI_RAORao social de l'adjudicatari
PREU_CONTRACTEImport del contracte adjudicat
IVA_CONTRACTEIVA del contracte
TERMINI_FORMTermini de formalització
DATA_FINALITZACIÓFinalització del servei
DATA_FORMALITData de formalització
URLURL
DATA_PUB_LICITData de publicació de la licitació
DATA_PUB_ADJUDICData de publicació de l'adjudicació
DATA_PUB_FORMALITData de publicació de la formalització
MITJA_PUBL_OF1Mitjà de publicació 1
DATA_PUBL_OF1Data de publicació mitjà 1
MITJA_PUBL_OF2Mitjà de publicació 2
DATA_PUBL_OF2Data de publicació mitjà 2
MITJA_PUBL_OF3Mitjà de publicació 3
DATA_PUBL_OF3Data de publicació mitjà 3
MITJA_PUBL_OF4Mitjà de publicació 4
DATA_PUBL_OF4Data de publicació mitjà 4
OBSERVACIONSSi aplica, observacions