L’estructura que presentem en aquest document correspon al fitxer Licitacions_fins_20160601.csv que conté informació fins a data 1/6/2016.

Columnes:

Nom columna Descripció
ORGANISME Organisme que fa la contractació
EXPEDIENT Número d'expedient/Contracte
OBJECTE Descripció de l'objecte a contractació
TIPUS_DESC ITipus: Serveis, Obres, Subministraments, etc
PROCEDIMENT_DESC Tipus de procediment: Obert, Restringit, Negociat
CRITERIS_DESC Criteris d'adjudicació
ESTAT_DESC Adjudicació, Adjudicació provisional, Licitació
DINICI_OFERTES Data inici ofertes
DFINAL_OFERTES Data i hora límit presentació ofertes
DATA_OBERTURA_PLIQUES_1 Data i hora obertura de públiques 1
LLOC_OBERTURA_PLIQUES_1 Lloc obertura de públiques 1
DATA_OBERTURA_PLIQUES_2 Data i hora obertura de públiques 2
LLOC_OBERTURA_PLIQUES_2 Lloc obertura de públiques 2
TRAMITACIO Tipus tramitació: Ordinària, Urgent
IMP_NET_LICITACIO Import net licitació
IMP_TOT_LICITACIO Import total licitació
IMP_IVA_LICITACIO Import IVA licitació
PRORROGA
VALOR_ESTIMAT
IMP_GARANT_PROV Import garantia del proveïdor
NUM_OFERTES Número d'ofertes presentades
DATA_ADJUDICACIO Data d'adjudicació
ADJUDICATARI_NIF NIF/CIF de l'adjudicatari
ADJUDICATARI_RAO Rao social de l'adjudicatari
PREU_CONTRACTE Import del contracte adjudicat
IVA_CONTRACTE IVA del contracte
TERMINI_FORM Termini de formalització
DATA_FINALITZACIÓ Finalització del servei
DATA_FORMALIT Data de formalització
URL URL
DATA_PUB_LICIT Data de publicació de la licitació
DATA_PUB_ADJUDIC Data de publicació de l'adjudicació
DATA_PUB_FORMALIT Data de publicació de la formalització
MITJA_PUBL_OF1 Mitjà de publicació 1
DATA_PUBL_OF1 Data de publicació mitjà 1
MITJA_PUBL_OF2 Mitjà de publicació 2
DATA_PUBL_OF2 Data de publicació mitjà 2
MITJA_PUBL_OF3 Mitjà de publicació 3
DATA_PUBL_OF3 Data de publicació mitjà 3
MITJA_PUBL_OF4 Mitjà de publicació 4
DATA_PUBL_OF4 Data de publicació mitjà 4
OBSERVACIONS Si aplica, observacions